Zainwestowałam pieniądze w fundusz inwestycyjny, a po kilku latach otrzymałam tylko 35 proc. włożonego kapitału, nie mówiąc o odsetkach. Czy mam szanse na odzyskanie pieniędzy – pyta pani Bogna.
Działalności wszystkich funduszy inwestycyjnych przygląda się Komisja Nadzoru Finansowego. Jeśli w ocenie klienta doszło do nieprawidłowości po stronie nadzorowanego przez KNF podmiotu, to może przesłać do tej instytucji zgłoszenie. Jeżeli KNF uzna zasadność zarzutów, zwróci się do funduszu z żądaniem wyjaśnień.
Konsumenci nie powinni jednak liczyć, że zawsze i w każdych okolicznościach fundusz zdoła wypracować dla nich zysk. Fundusz inwestycyjny obraca pieniędzmi powierzonymi przez inwestorów. Zarządzaniem aktywami funduszu zajmują się specjaliści z licencją Komisji Nadzoru Finansowego. W zamian za wpłaty inwestorzy otrzymują jednostki lub certyfikaty uczestnictwa, czyli ułamkowe części zasobu funduszu wyliczone proporcjonalnie do ich indywidualnego zaangażowania.
Zarządzanie polega na inwestowaniu wpłaconych do funduszu środków w taki sposób, aby osiągnąć jak największy zysk dla uczestników funduszu przy ograniczaniu ryzyka. Cały portfel inwestycyjny funduszu ma być źródłem dochodu uczestników funduszu. W statucie firmy musi być wskazane, w jakie papiery wartościowe będą inwestowane pieniądze klientów i jaka będzie polityka obrotu. Osoby wpłacające pieniądze muszą wiedzieć, na jakie zyski mogą liczyć i przede wszystkim jakie ryzyko wiąże się z działalnością funduszu i rynkiem, na jakim funkcjonuje.
Oczywiście za swoje usługi fundusz pobiera opłaty. Jednak jeśli wszystko idzie zgodnie z planem i aktywa rosną, wszyscy uczestnicy są zadowoleni. W sytuacji krachu na giełdzie, załamania rynku na przykład nieruchomości, trudno mieć nadzieję, że zarządzający funduszem zdołają wypracować zyski.
Podejmowanie decyzji o wejściu w posiadanie jednostek uczestnictwa w danym funduszu w oparciu jedynie o wyniki historyczne nie gwarantuje, że w przyszłości inwestycje będą tak samo trafne, rynek zachowa się podobnie, a klienci uzyskają podobną stopę zwrotu.
Podstawa prawna
Art. 3, art. 6–7, art. 19–20 ustawy z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 157).