W III kw. br. sytuacja sektora przedsiębiorstw pozostała dobra, ale pojawiły się oznaki spowolnienia koniunktury, w tym spadek dynamiki sprzedaży krajowej oraz niższe wydatki na środki trwałe w sektorze prywatnym - podał NBP w raporcie o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w III kwartale 2016 roku.

Obserwowana równocześnie kontynuacja wzrostu zatrudnienia może jednak sugerować przejściowy charakter pogorszenia koniunktury - dodał NBP.

"Sprzedaż krajowa rosła w III kw. znacznie wolniej niż w ciągu ostatnich czterech lat. Na słabe wyniki złożyły się głównie przemysł i borykające się z ograniczonym popytem inwestycyjnym budownictwo. Lepsze rezultaty osiągnęły przedsiębiorstwa działające na rynku dóbr konsumpcyjnych, korzystające pośrednio z wyższych dochodów gospodarstw domowych uzyskanych dzięki programowi Rodzina 500 plus i dobrej sytuacji na rynku pracy. Natomiast dynamika eksportu nieznacznie wzrosła względem poprzedniego kwartału, do czego z kolei przyczyniły się głównie firmy z kapitałem zagranicznym. W efekcie grupa eksporterów jeszcze zwiększyła swoją przewagę ekonomiczną nad przedsiębiorstwami obecnymi wyłącznie na rynku krajowym" - czytamy w raporcie.

Dokument banku centralnego informuje też, że przedsiębiorstwa, które w III kwartale zrealizowały wyższe zyski niż rok wcześniej, "w większym stopniu korzystały z niskich cen surowców i energii niż ze zwiększającego się popytu".

"Czynnikiem najbardziej obciążającym koszty pozostały koszty pracy. Wydatki te wzrosły w zdecydowanej większości firm (wzrost sprzedaży czy zysków udało się zrealizować wyraźnie mniejszej grupie przedsiębiorstw). Jest to odzwierciedleniem wyczerpywania się zasobów siły roboczej i rosnących nacisków pracowników na podwyższenie wynagrodzeń" - zaznacza raport.

NBP w swoim opracowaniu wskazuje, że od kilku lat nieprzerwanie rośnie popyt na pracowników ze strony sektora usługowego, natomiast maleje liczba zatrudnionych osób w energetyce, górnictwie i budownictwie, choć w tej ostatniej branży dane są zaburzone przez przejście części pracowników na samozatrudnienie.

Dodaje, że "obserwowany od początku bieżącego roku spadek nakładów na środki trwałe uległ dalszemu pogłębieniu".

Ponadto, według raportu, "powoli, ale systematycznie rośnie grupa przedsiębiorstw rezygnujących z finansowania kredytem bankowym". "Jest to nie tylko efekt rosnącej akumulacji własnych środków pieniężnych. Zwiększa się bowiem jednocześnie zainteresowanie firm leasingiem" - głosi raport.

NBP podkreśla także, że w III kwartale 2016 roku sytuacja płynnościowa sektora przedsiębiorstw pozostaje dobra.