W sierpniu społeczne oceny kondycji polskiej gospodarki są nieznacznie gorsze niż oceny z lipca, ale lepsze niż w maju i czerwcu - wynika z badania CBOS. Prognozy dotyczące przyszłej koniunktury w gospodarce pozostały na poziomie sprzed miesiąca.

"Minimalnie bardziej pesymistyczne niż w lipcu, ale ciągle nieco lepsze niż w maju i czerwcu, są prognozy kondycji gospodarczej kraju. Na jej poprawę liczy, tak jak przed miesiącem, jedna czwarta badanych (25 proc.), zaś niespełna jedna piąta (19 proc., wzrost o 2 punkty procentowe) spodziewa się jej pogorszenia. Niezmiennie największa grupa (45 proc., spadek o 2 punkty) nie przewiduje zmian w tej dziedzinie" - napisano w komentarzu do badania.

Badanie wskazuje, że w sierpniu, podobnie jak przed miesiącem, niemal równie liczne są grupy badanych, którzy oczekują, że w ciągu najbliższego roku sytuacja w kraju się poprawi, i tych, którzy obawiają się jej pogorszenia. Odpowiednio jest to 24 proc. i 23 proc.. Przeważają respondenci, którzy nie spodziewają się zmian w tym zakresie (44 proc., wzrost o 2 pkt. proc.).

"W porównaniu z lipcem nie zmieniły się znacząco oceny kondycji gospodarczej kraju. Jedna trzecia badanych określa ją jako dobrą (32 proc.), a niespełna jedna piąta jest z niej niezadowolona (spadek o 2 pkt., do 19 proc.)" - napisano.

"W ocenie warunków materialnych gospodarstw domowych również nic się nie zmieniło. Połowa respondentów jest nimi usatysfakcjonowana (51 proc.), ponad dwie piąte określa je jako przeciętne (43 proc.), a co szesnasty jest z nich niezadowolony (6 proc.)" - dodano.

Z badania wynika, że podobnie jak przed miesiącem niespełna połowa badanych (45 proc., wzrost o 2 pkt. proc.) jest rozczarowana kierunkiem zmian zachodzących w Polsce, a ponad jedna trzecia (38 proc.) ocenia je pozytywnie.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 17-25 sierpnia na liczącej 1033 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.