Obecne, dwuletnie porozumienie w sprawie FCL dla Polski, w wysokości 15,5 mld SDR-ów (ok. 19,78 mld euro w momencie zatwierdzania), zostało zatwierdzone przez Radę Wykonawczą MFW 14 stycznia 2015 r.

"Polska nadal osiąga korzyści z bardzo mocnych fundamentów i ram polityki gospodarczej. Wzrost gospodarczy jest silny, a bezrobocie spada. Zmniejszył się deficyt na rachunku bieżącym, jeszcze bardziej wzmacniając fundamenty gospodarcze, podczas, gdy rezerwy walutowe pozostają na adekwatnym poziomie. Konsolidacja fiskalna doprowadziła do zakończenia procedury nadmiernego deficytu, a dług publiczny jest zrównoważony. Wiarygodna polityka bezpośredniego celu inflacyjnego odniosła skutki w zakresie kontrolowania presji deflacyjnej; inflacja zaczęła rosnąć. System bankowy jest płynny, rentowny i dobrze dokapitalizowany, a ramy sektora finansowego zostały jeszcze bardziej wzmocnione" - napisał w oświadczeniu David Lipton, pierwszy wicedyrektor zarządzający i pełniący obowiązki przewodniczącego Rady.

Dodał, że władze wyraziły swoje zobowiązanie do bardzo silnej polityki i ram instytucjonalnych, ze szczególnym uwzględnieniem wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, przy jednoczesnym zachowaniu dyscypliny fiskalnej i stabilności finansowej. Prognozowany jest dalszy dynamiczny rozwój. Poziom ryzyka nieco zmalał, choć pozostaje wysoki ze względu na utrzymującą się niepewność związaną ze skutkami zacieśniania polityki monetarnej w Stanach Zjednoczonych, a także potencjalnie niekorzystny rozwój sytuacji w kluczowych gospodarkach rynków wschodzących.

"FCL wzmacnia ochronę Polski przed ryzykami zewnętrznymi. Obniżenie poziomu FCL jest właściwe w świetle nieco mniejszego poziomu ryzyka i poprawy fundamentów makroekonomicznych Polski. Władze w dalszym ciągu zamierzają traktować FCL zapobiegawczo i stopniowo wychodzić z FLC w miarę słabnięcia ryzyk zewnętrznych" - napisał także Lipton.

Instrument FCL został wprowadzony przez MFW 24 marca 2009 r. i przedłużony 30 sierpnia 2010 r. FCL jest dostępna dla krajów z bardzo dobrymi fundamentami gospodarczymi oraz dobrą polityką i historią wdrażania polityki, i jest szczególnie przydatna jako instrument zapobiegania kryzysom. FCL jest odnawialną linią kredytową, która może być zatwierdzona na okres jednego lub dwóch lat. Dwuletnie porozumienie obejmuje przegląd kwalifikacji po pierwszy roku. Jeżeli kraj skorzysta z FCL, okres spłaty trwa od trzech do pięciu lat.

Pierwsze porozumienie dla Polski w sprawie FCL zostało zatwierdzone 6 maja 2009 r. Kolejne porozumienia zostały zatwierdzone 2 lipca 2010 r., 21 stycznia 2011 r. oraz 18 stycznia 2013 r.

Polska jest członkiem MFW od 1986 r., z kwotą udziałową w wysokości 1 688,4 mln SDR-ów (ok. 2 154,2 mln euro).