"Rating +A minus+ odzwierciedla głównie dobre wyniki makroekonomiczne, w tym rozsądną politykę gospodarczą, dobry wzrost PKB i stabilne środowisko gospodarczo-finansowe" - napisano w komunikacie agencji.

"Rating jest ograniczany przez niski poziom PKB per capita i wysoki w zestawieniu z porównywalnymi państwami poziom długu zewnętrznego" - dodano.

Agencja spodziewa się, że w latach 2015-17 wzrost PKB wyniesie średnio 3,5 proc. "Głównym motorem będzie popyt krajowy" - napisano.

Fitch prognozuje, że deficyt finansów publicznych w 2015 r. wyniesie 2,8 proc. PKB, a do 2017 r. obniży się do 2,5 proc. "Kontekst wyborczy ogranicza przestrzeń do przyspieszenia zacieśniania fiskalnego" - zaznaczono w nocie Fitch. Agencja przewiduje, że dług publiczny w relacji do PKB w 2016 r. osiągnie szczyt na poziomie 51 proc., a potem zacznie się obniżać. "W dłuższym terminie dług stopniowo się obniży do 48 proc. PKB w 2022 r." - napisano w komunikacie.

"Główne ryzyka dla trajektorii długu to niepowodzenie w obniżaniu deficytu pierwotnego, znaczne osłabienie kursu walutowego (dług w walutach obcych to 32 proc. długu rządowego) i niższy wzrost PKB" - dodano.

Analitycy Fitch wskazują na przedwyborcze propozycje głównych partii politycznych. "Agencja uważa, że poluzowanie nastawienia fiskalnego byłoby ograniczone przez polskie ramy instytucjonalne, w tym krajowe zasady dotyczące długu, regułę wydatkową oraz unijne kryteria długu i deficytu" - napisano w raporcie.

Perspektywa ratingu jest stabilna, jednak agencja wskazuje na czynniki, które razem lub osobno mogłyby spowodować zmianę ratingu lub perspektywy.

Obniżanie miar długu zewnętrznego, korzystny wzrost gospodarczy wspierający konwergencję do średnich poziomów PKB w UE i grupie państw z ratingami "A" oraz "większa pewność" że niskie deficyty budżetowe i obniżanie się poziomów długu rządowego się utrzymają mogłyby skutkować pozytywną zmianą.

Z kolei luzowanie fiskalne zagrażające realizacji średnioterminowego celu deficytu i redukcji długu oraz osłabienie wiarygodności politycznej lub słabsze wyniki gospodarcze, które zatrzymałyby konwergencję dochodową lub zagroziłyby stabilności finansów publicznych mogłyby spowodować negatywną zmianą ratingu.

"Fitch zakłada, że polityka fiskalna będzie prowadzona zgodnie ze stabilizującą regułą wydatkową" - zaznaczono w raporcie.