Agencja informuje, że pozytywna perspektywa oznacza prawdopodobieństwo podwyżki ratingu w ciągu najbliższych dwóch lat na poziomie 1 do 3.

"Może się to zmaterializować, jeśli Polska będzie doganiać bogatsze państwa UE dzięki wzrostowi gospodarczemu" - napisano w komunikacie.

"Rozważylibyśmy również podwyżkę ratingu, jeśli nasza ocena efektywności polskich instytucji i rządu nadal będzie się poprawiać, również w świetle wyborów w październiku 2015 r." - dodano.

Agencja zaznacza, że może także rozważyć podwyżkę ratingu w razie szybszej od zakładanej poprawy metryk długu zewnętrznego.

Z kolei w razie wzrostu gospodarczych kosztów kryzysu na Ukrainie lub osłabienia trajektorii polskiego wzrostu przez słabszy wzrost w strefie euro agencja może obniżyć perspektywę do stabilnej.

"Taki scenariusz lub jakieś drastyczne odejście od polityki konsolidacji fiskalnej czy zarządzania makroekonomicznego może wywrzeć presję na obniżenie ratingów" - napisano w komunikacie.

W '15 WZROST SPOWOLNI DO 3 PROC., W '16 PRZYSPIESZY DO 3,4 PROC.

S&P prognozuje, że wzrost PKB w 2015 r. spowolni do 3 proc. w związku ze słabszym wzrostem u głównych partnerów handlowych i niepewnością geopolityczną. Na 2016 r. agencja prognozuje przyspieszenie do 3,4 proc.

S&P spodziewa się, że polski wzrost doprowadzi do konwergencji dochodów z zamożniejszymi państwami UE.

"Solidne zarządzanie makroekonomiczne w Polsce, stabilne finanse publiczne i umiarkowane zewnętrzne potrzeby finansowe również wspierają perspektywy wzrostu" - zaznaczono w raporcie.

Agencja ocenia, że polski PKB per capita będzie rósł i w 2018 r. wyniesie 19.000 USD.

S&P prognozuje, że niższa kontrybucja eksportu netto do wzrostu spowoduje w kolejnych latach stopniowy wzrost deficytu C/A powyżej 3 proc.

Agencja spodziewa się stabilizacji długu publicznego na poziomie ok. 47 proc.

"Niższy dług w otoczeniu niskich stóp procentowych będą ograniczać koszty obsługi długu" - napisano w komunikacie.

"Prognozujemy spadek wysokości płaconych przez sektor finansów publicznych odsetek do 5 proc. dochodów w 2018 r. z 6,3 proc. obecnie" - dodano.

DEFICYT SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W '15 TUŻ PONIŻEJ 3 PROC. PKB

Agencja prognozuje spadek deficytu w tym roku poniżej 3 proc. PKB.

"Biorąc pod uwagę wydatki przedwyborcze i niepewność co do ogólnych skutków trendów dezinflacyjnych, szacujemy, że deficyt sektora finansów publicznych w 2015 r. wyniesie tuż poniżej 3 proc., powyżej rządowego celu 2,5 proc." - napisano w raporcie.

S&P prognozuje, że w 2017 r. deficyt spadnie do 2,7 proc. PKB i ustabilizuje się na tym poziomie.(PAP)

fdu/ osz/