"Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej informuje, że w dniu 8 kwietnia 2013 roku postanowił przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosek w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2012 roku, w którym rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 2.564.663.310,00 złotych, czyli 29,70 złotych na jedną akcję" - czytamy w komunikacie.

W marcu prezes PZU, Andrzej Klesyk powinformował, że PZU spełnia wszystkie wymogi nadzoru i może teoretycznie wypłacić 100% dywidendy z jednostkowego zysku netto w 2012 roku. Klesyk zwrócił także uwagę, że ocena BION spółki, która jest jednym z kryteriów oceny możliwości wypłaty dywidendy przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), jest jedną z najlepszych, jeśli nie najlepsza w całym sektorze.

W ubiegłym roku zwyczajne walne zgromadzenie PZU, na wniosek przedstawiciela Skarbu Państwa (który ma 35,19% akcji spółki) przeznaczyło na dywidendę 1.936,88 mln zł z zysku za 2011 r., co oznaczało wypłatę wysokości 22,43 zł na akcję i dywidendę stanowiącą 75% zysku za 2011 r. Zarząd proponował, aby było to 20,30 zł.

Polityka dywidendowa PZU zakłada wypłatę między 50% a 100% skonsolidowanego zysku

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2012 r. wyniósł 2.580,72 mln zł wobec 2.582,30 mln zł zysku rok wcześniej.