Zwyczajne walne zgromadzenie Banku Zachodniego WBK podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za rok 2012 w wysokości 7,60 zł na akcję, podała spółka w komunikacie.

"Na dywidendę dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę 710 942 676,40 zł. z zysku netto Banku za rok 2012. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 93 545 089. Wartość dywidendy przypadającej na 1 akcję wynosi 7,60 zł." - czytamy w komunikacie.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) jest dzień 2 maja 2013 r., dniem wypłaty dywidendy - dzień 17 maja 2013 r., podano także.

BZ WBK miał w 2012 roku 1.433,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto (po audycie) przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 1.184,35 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk wyniósł odpowiednio: 1.367,59 mln zł wobec 1.158,50 mln zł.

Reklama

Inwestorem strategicznym BZ WBK jest Banco Santander S.A., posiadający 75,19% akcji polskiego ban