Ciąg działań polegających m.in. na przeniesieniu udziałów, połączeniach i przekształceniach w celu utworzenia grupy kapitałowej i wprowadzenia jej na giełdę papierów wartościowych, nie podlega klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.
Takie działania nie są sztuczne – potwierdził szef Krajowej Administracji Skarbowej w opinii zabezpieczającej. Informacja o jej wydaniu ukazała się w ministerialnej bazie (sip.mf.gov.pl) 7 października br.
Chodziło o sytuację, w której planowano następujące operacje:
■ przeniesienie udziałów spółki A na spółkę B,
■ utworzenie spółki rodzinnej C,
■ przeniesienie do spółki C udziałów w kilku spółkach,
■ przeniesienie przez spółkę C udziałów do spółki D,
■ połączenie spółek A i B,
■ przekształcenie spółki D w spółkę akcyjną i wprowadzenie jej na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
Celem tych działań miało być utworzenie grupy kapitałowej i wprowadzanie jej na giełdę oraz realizacja zaplanowanej sukcesji rodzinnej.

Jakie korzyści

W tym przypadku powstałaby korzyść podatkowa, która wynikała z trzech transakcji: wymiany udziałów, połączenia spółki A ze spółką B, a także przekształcenia spółki D w spółkę akcyjną.
Transakcje wymiany udziałów pozwalają bowiem uniknąć podatku dochodowego (art. 24 ust. 8c ustawy o PIT oraz art. 12 ust. 4d ustawy o CIT). Korzyścią podatkową przy wymianie udziałów między spółkami powiązanymi jest również brak podatku od czynności cywilnoprawnych.
Z kolei korzyść z połączenia spółek wynika z art. 12 ust. 4 pkt 3f ustawy o CIT. Zgodnie tym przepisem w takiej sytuacji nie powstaje przychód, jeżeli są spełnione ustawowe warunki. Po stronie spółki B nie powstałby więc przychód do opodatkowania.
Z kolei korzyścią przy przekształceniu spółki D w akcyjną jest brak opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych (zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. b ustawy o PCC).

Ważniejsze cele

Szef KAS uznał jednak, że w takim przypadku nie będzie miała zastosowania klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, bo nie zostaną spełnione pozostałe warunki do jej zastosowania.
Przede wszystkim korzyść podatkowa nie będzie w tym przypadku głównym ani jednym z głównych celów – potwierdził organ. Zwrócił uwagę na to, że planowane czynności mają służyć utworzeniu grupy kapitałowej i wprowadzeniu jej na rynek regulowany, a to może nieść za sobą korzyści również ekonomiczne, takie jak: wzrost wiarygodności i poprawa wizerunku, zwiększenie rozpoznawalności spółki oraz jego produktów, korzystne pozyskanie kapitału pozwalającego na dalszy rozwój, płynność akcji.
Szef KAS podkreślił, że wejście na giełdę jest procesem skomplikowanym i wymaga dużych nakładów finansowych. Wiąże się więc z koniecznością uporządkowania struktury właścicielskiej oraz organizacyjnej spółki, tak aby zwiększyć jej transparentność – przyznał organ.
Szef KAS potwierdził także, że w tym wypadku korzyść podatkowa nie będzie sprzeczna z celem ustawy podatkowej. Nie dopatrzył się tu sztucznego działania podatnika.
Opinia zabezpieczającą szefa KAS z 22 września 2020 r., sygn. DKP3.8011.3.2020