Możliwość kompensowania zysków i strat z inwestycji, preferencje dla obligacji prorozwojowych i likwidacja podatku od podwyższenia kapitału.
To rozwiązania fiskalne, które znajdą się w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. Potwierdziła to minister finansów Teresa Czerwińska na wczorajszej konferencji prasowej. O tym, że resort rozważa ich wprowadzenie, pisaliśmy w artykule „Nowe impulsy dla giełdy” (DGP nr 207/2018). Teraz wiadomo już, że pomysły te zostały uwzględnione w przygotowanym już przez MF dokumencie. Minister poinformowała, że strategia będzie opublikowana jeszcze w styczniu, po tym jak zostanie wpisana do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.
Jednym z jej elementów mają być preferencje fiskalne. Chodzi m.in. o możliwość rozliczania kosztów IPO (pierwszej oferty publicznej). Dziś zdarza się, że zaraz po wejściu na giełdę organy podatkowe kwestionują ujęcie jakiegoś wydatku do kosztów podatkowych i spółka musi zapłacić wyższy podatek. Dzięki planowanym zmianom nie byłoby tego problemu. Emitenci zyskaliby bowiem możliwość odliczania takich kosztów od przychodu.
Minister Czerwińska przyznała wczoraj, że w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego znajdzie się też rozwiązanie dotyczące strat. Obecnie oddzielnie rozlicza się podatek od zysków z handlu akcjami, od dywidend, lokat bankowych, jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych czy odsetek od obligacji. Jeśli na jednym z tych instrumentów inwestor straci, to i tak musi zapłacić podatek od tego, na którym zarobił. Teraz ma się to zmienić. Prawdopodobnie jednak z rozwiązania tego wyłączone będą transakcje na kryptowalutach.
Wprowadzone zostaną też preferencje podatkowe dla obligacji infrastrukturalnych. O planach ich wypuszczenia DGP pisał jako pierwszy. Takie papiery miałyby służyć finansowaniu dużych przedsięwzięć gospodarczych zwłaszcza w sytuacji, gdy nie byłoby na nie stać budżetu.
Minister potwierdziła też, że resort zdecydował się na rozwiązanie, którego propozycja padła podczas naszej debaty redakcyjnej („Strategia rynku kapitałowego ma wzmocnić emitentów”, DGP nr 207/2018). Chodzi o likwidację podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) od podwyższenia kapitału, który wynosi 0,5 proc.
Na konferencji Teresa Czerwińska podkreśliła, że same zachęty fiskalne nie są kluczem do rozwoju rynku. W strategii mają się znaleźć też inne rozwiązania, jednak nie zdradziła ich szczegółów.
Plany resortu dotyczące opisywanych rozwiązań fiskalnych pozytywnie ocenia Giełda Papierów Wartościowych. ‒ Szybkie i konsekwentne wdrażanie zmian podatkowych i innych założeń strategii pozwoli zniwelować obecne bariery utrudniające dostęp do rynku i znacznie podniesie jego atrakcyjność i konkurencyjność ‒ mówi Marek Dietl, prezes GPW. Dodaje jednak, że giełda ma dodatkowe propozycje zmian w przepisach. Zdaniem prezesa dobrą zmianą byłoby zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych dochodów z tytułu zbycia akcji pracowniczych oraz dochodów z tytułu nabycia opcji na akcje oraz ich sprzedaży.
‒ Systemowe zachęty (w tym podatkowe) są konieczne, aby w naszym kraju stale rósł poziom inwestycji. Powinny one stanowić coraz większy procent PKB – twierdzi Dietl. Jego zdaniem należy pracować nad wzrostem świadomości, że konieczne jest zarówno długoterminowe oszczędzanie, jak i partycypacja w rozwoju gospodarczym. ‒ Warto zatem intensywnie promować rynek kapitałowy, na którym można w demokratyczny sposób zamieniać oszczędności na inwestycje – twierdzi prezes GPW.
Z kolei z decyzji resortu dotyczącej likwidacji PCC od podwyższenia kapitału cieszy się Robert Jurkiewicz, doradca podatkowy, partner PwC. ‒ To rozwiązanie zmniejszy obciążenia dla emitentów giełdowych, a jednocześnie nie obciąży znacząco budżetu państwa, szczególnie że już dziś agio nie jest opodatkowane tą daniną – twierdzi ekspert. ‒ Nie znamy wprawdzie jeszcze wszystkich rozwiązań, które pojawią się w strategii. Jednak jeżeli chodzi o koszty IPO, pierwszej oferty publicznej, to poszedłbym jeszcze dalej niż tylko uregulowanie, że wydatki te powinny być potrącane od przychodu – twierdzi Robert Jurkiewicz. Jego zdaniem warto wprowadzić dla emitentów giełdowych ulgę, na podstawie której mogliby oni odliczać te koszty drugi raz od podstawy opodatkowania.
Wyniki i plany
Wskaźniki gospodarcze
Teresa Czerwińska poinformowała, że 2018 r. był rekordowo dobry, m.in. jeżeli chodzi o wyniki gospodarcze, tempo wzrostu PKB, wzrost płac. Deficyt budżetu państwa, jej zdaniem, wyniesie zdecydowanie poniżej 15 mld zł. Natomiast deficyt sektora gg 0,5 proc. PKB. Dobra była też dynamika wzrostu podatków (np. CIT o 16 proc., PIT o 13 proc.). O wzroście wpływów z podatków dochodowych pisaliśmy w dwóch artykułach: „Budżet państwa zarobił na CIT 12 proc. więcej” (DGP nr 250/2018) i „Budżet zyskał prawie 11 proc. PIT więcej” (DGP nr 252/2018).
Trzy ustawy o podatku dochodowym
W marcu br. do konsultacji publicznych ma być przekazany projekt założeń dotyczący reformy podatków dochodowych. Będzie się ona opierać na trzech elementach: PIT od dochodów z pracy, opodatkowaniu działalności gospodarczej (business tax), podatku od zysków kapitałowych.
Matryca stawek VAT
Resort pracuje nad rozwiązaniem, które ma wyeliminować problem opodatkowania produktów podobnych różnymi stawkami podatku. Projekt zakłada zastąpienie obecnie stosowanej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) unijną nomenklaturą scaloną (CN) w zakresie towarów oraz aktualną Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług PKWiU (2015) w zakresie usług. Nowa matryca ma wejść w życie od 1 stycznia 2020 r., ale o wiążące informacje stawkowe będzie można wystąpić już od 1 kwietnia 2019 r. Dlatego resort chce jak najszybciej zakończyć prace nad projektem. Teresa Czerwińska na wczorajszej konferencji przyznała, że MF rozważa wprowadzenie 8-proc. stawki VAT na nektary. O problemie pisaliśmy w artykule „Matryca tonie w nektarach” (DGP nr 8/2019). Zgodnie z projektem bowiem, gdy zawartość soku to co najmniej 20 proc. (ale nie 100 proc.), stawka VAT ma wzrosnąć z 5 proc. do 23 proc. Stawka 5 proc. ma dotyczyć tylko 100-proc. soków. Alarm podnieśli producenci nektarów, bo w przypadku ich produktów podwyżka byłaby skokowa. MF przekonuje natomiast argument, że z niektórych owoców (np. aronii) nie ma możliwości wyprodukowania 100-proc. soku.
Ułatwienia w rozliczeniu VAT
MF pracuje nad nowymi rozwiązaniami w podatku od towarów i usług, które zmniejszą obciążenia administracyjne m.in. odnośnie do: ujmowania faktur korygujących, odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym, stosowania kursu wymiany walut, rozliczenia VAT przy imporcie.
Nowa ordynacja podatkowa
Resort finansów chce, aby w tym roku parlament uchwalił nową ordynację podatkową. Do 11 stycznia resort czeka na kolejne uwagi w związku z opublikowaną w grudniu drugą wersją projektu.
AP