Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało niższe r/r wyniki w segmentach Poszukiwanie i Wydobycie oraz Obrót i Magazynowanie w I poł. 2016 r. Jednocześnie odnotowano poprawę w segmentach Dystrybucji i Wytwarzania, podała spółka.

Przychody segmentu Poszukiwanie i Wydobycie w I poł. 2016 r. wyniosły 2,1 mld zł. Jest to o 16% mniej niż w I półroczu 2015 r., pomimo wyższego o 2% wolumenu sprzedaży ropy naftowej. Na poziomie EBITDA wypracowano zysk w wysokości 495 mln zł, co jest wynikiem niższym od osiągniętego w analogicznym okresie roku poprzedniego o 68%. Strata na działalności operacyjnej wyniosła 80 mln zł.

"Na słabsze wyniki operacyjne segmentu wpływ miały niższe ceny węglowodorów, które spowodowały spadek przychodów ze sprzedaży w segmencie. Ponadto zawiązane odpisy aktualizujące na aktywach oraz spisane w koszty odwierty negatywne i sejsmika były dwukrotnie wyższe w porównaniu z I półroczem 2015 i wyniosły - 739 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Przychody w segmencie Obrót i Magazynowanie w I poł. 2016 r. wyniosły 14,9 mld zł i były niższe o 17% r/r. Zysk operacyjny wyniósł 646 mln zł, co oznacza spadek o 95 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Reklama

"Aktywnie reagując na zmieniające się warunki rynkowe, w 2015 i 2016 r. PGNiG SA i PGNiG Obrót Detaliczny kilkakrotnie obniżały taryfy, w wyniku czego średnia cena taryfowa paliwa gazowego w I półroczu 2016 r. była niższa o ok. 12% od cen w I półroczu 2015 r. Dodatkowo spółki Grupy oferowały największym odbiorcom gazu atrakcyjne programy rabatowe. Mimo to, dzięki jednoczesnemu obniżeniu kosztów sprzedanego gazu, marża operacyjna na sprzedaży gazu wysokometanowego utrzymała się na poziomie zbliżonym do ubiegłego roku i wyniosła +1% w I półroczu 2016 roku" - czytamy dalej.

Zysk operacyjny segmentu Dystrybucja za I poł. 2016 roku zwiększył się o 24% r/r i osiągnął poziom 968 mln zł. Wynik EBITDA wyniósł 1,4 mld zł, czyli o 205 mln zł więcej niż rok wcześniej, głównie dzięki konsekwencji w polityce ograniczania kosztów, które w I półroczu 2016 roku były niższe o 121 mln zł (tj. 8%).

"Na ich wysokość wpływ miało m.in. obniżenie wydatków na świadczenia pracownicze w efekcie przeprowadzonej racjonalizacji zatrudnienia w ramach programu dobrowolnych odejść. Przychody wzrosły o 68 mln zł (tj. 3%) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego za sprawą zwiększenia się o 5 % wolumenu dystrybuowanych gazów" - napisano także w materiale.

Zysk operacyjny segmentu Wytwarzania za I poł. 2016 r. osiągnął poziom 274 mln zł i był wyższy o 23 mln zł niż w I poł. 2015 r. Po uwzględnieniu amortyzacji wynik EBITDA wyniósł 450 mln zł, co oznacza wzrost o 38 mln (9%) w stosunku do I półrocza 2015 r.

Na jego poprawę wpływ miały w szczególności wzrost wolumenu sprzedaży ciepła o 3% r/r w I półroczu 2016 roku, przy wyższej taryfie na ciepło oraz niższych kosztach zakupu węgla, wyjaśniono.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.