Wypłacana przez bank dywidenda pozostaje pokaźnym źródłem dochodów.

Wartość aktywów grupy Polskiego Funduszu Rozwoju przekroczyła w ub.r. 90 mld zł. PFR to obok Banku Gospodarstwa Krajowego główny państwowy wehikuł w systemie wsparcia dla funkcjonowania firm w naszym kraju. Duża część sumy bilansowej PFR to efekt podejmowanych w trakcie pandemii działań mających na celu utrzymanie ciągłości działania przedsiębiorstw. Wypychanie tego typu wydatków poza budżet państwa jest krytykowane przez część ekonomistów jako ograniczenie przejrzystości finansów publicznych.

Należności i zobowiązania związane z „tarczami finansowymi” z okresu pandemii to nadal główny składnik bilansu PFR. Nie oznacza to, że utrzymywany jest poziom wsparcia sprzed kilku lat. W przypadku największego programu – tarczy dla małych i średnich przedsiębiorstw – aktywa przekraczały 61 mld zł, ale 37 mld zł to wartość umorzeń, które stały się należnościami PFR wobec Skarbu Państwa (podobna kwota była rok wcześniej), a 15,4 mld zł to gotówka na kontach państwowego wehikułu.

5,1 mld zł taka była wartość akcji Banku Pekao w bilansie PFR w końcu ub.r.

11,2 mld zł zaangażowanie w certyfikaty inwestycyjne (w porównaniu z 2022 r. urosło o prawie 3 mld zł)

15,6 mld zł tyle wynosiły w końcu 2023 r. kapitały PFR

„W 2023 r. beneficjenci programu Tarcza finansowa dla małych i średnich firm kontynuowali spłatę wsparcia udzielonego przez PFR. 31 grudnia łączna wartość spłat wyniosła 22,3 mld zł i osiągnęła 91 proc. całkowitej kwoty podlegającej zwrotowi” – czytamy w sprawozdaniu z działalności państwowej firmy.

5 mld zł z pieniędzy zwróconych przez beneficjentów zostało wykorzystane na prefinansowanie inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

„Tarcza 2.0” dla sektora MSP to w bilansie PFR kwota ponad 7 mld zł. Jako pożyczki pozostało nieco ponad 600 mln zł, ponad 6 mld zł to rozliczenia ze Skarbem Państwa, z czego zdecydowana większość to umorzenia pomocy udzielonej firmom.

„Tarcza dla dużych firm” to ok. 4 mld zł, z czego trwające pożyczki to 1,7 mld zł wobec 2,3 mld zł rok wcześniej. W wartej 1,8 mld zł „tarczy dla PLL Lot” zmieniło się tyle, że należności o terminie spłaty krótszym niż rok urosły z niespełna pół miliarda złotych w końcu 2022 r. do prawie 930 mln zł rok później.

Aktywa grupy PFR urosły w ub.r. o 3,8 mld zł. Główny powód: zwiększenie o ponad 2 mld zł wyceny akcji Banku Pekao (kurs akcji urósł o ponad 70 proc.). Dokonany w 2017 r. zakup niespełna 13-proc. pakietu drugiego co do wielkości krajowego banku (20 proc. kupił Powszechny Zakład Ubezpieczeń) pozostaje znaczącym źródłem dochodów dla państwowego wehikułu. PFR zarabia na dywidendzie wypłacanej przez Pekao.

„Zysk netto grupy kapitałowej PFR za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. wyniósł 333,3 mln zł, co w porównaniu z wynikiem osiągniętym w roku poprzednim było wartością wyższą o 104,2 mln zł. W 2023 r. PFR otrzymał dywidendę z Banku Pekao w kwocie 182,1 mln zł. W 2022 r. było to 144,5 mln zł” – napisano w sprawozdaniu z działalności.

Grupa PFR to nie tylko „tarcze finansowe” i udział w „repolonizacji” Pekao. W jej skład wchodzi towarzystwo funduszy inwestycyjnych, które w końcu ub.r. zarządzało 14 funduszami z aktywami netto o wartości ponad 15 mld zł, czy działająca na rynku venture capital i private equity firma PFR Ventures zarządzająca ok. 5 mld zł z zaangażowaniem w 76 funduszach VC i PE. ©℗