Rachunki za abonament RTV mogą być niższe. Wystarczy spełnić jeden prosty warunek. Jest on zawarty w wydanym niedawno przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji rozporządzeniu. Jakie są warunki uzyskania zniżki? Ile można zaoszczędzić?

Abonament RTV – stawki w 2025 r.

Opłaty za przyszłoroczny abonament RTV ustalone zostały w drodze Rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2025 r. Zgodnie z treścią powyższego aktu opłaty abonamentowe za RTV w roku kalendarzowym 2025 są następującej wysokości:

 • za używanie odbiornika radiofonicznego – 8,70 zł za jeden miesiąc,
 • za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego – 27,30 zł za jeden miesiąc.

Należy pamiętać, że opłaty wnoszone na poczet 2025 r. mogą być przyjmowane w 2024 r., jednak według stawek obowiązujących od dnia 1 stycznia 2025 r

Abonament RTV – oszczędności nawet do 10 proc.

Ustawodawca przewidział zniżki za uiszczanie opłat z góry. Rachunki można dzięki temu obniżyć nawet do 10 proc. Majowe rozporządzenie przewiduje zniżki za uiszczenie opłat abonamentowych z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w roku kalendarzowym 2025.

Za używanie odbiornika radiofonicznego:

 • 3 proc. miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry,
 • 4 proc. miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry,
 • 5 proc. miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry,
 • 10 proc. miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry;

Za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego:

 • 3 proc. miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry,
 • 4 proc. miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry,
 • 5 proc. miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry,
 • 10 proc. miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry.

Ile wynoszą opłaty za abonament RTV po uwzględnieniu zniżek?

Płacąc za abonament RTV z góry, można zaoszczędzić nawet 10 proc. na rachunku. Po uwzględnieniu ustawowych zniżek stawki za używanie odbiornika radiofonicznego w roku 2025 wynoszą:

 • 16,90 zł za dwa miesiące,
 • 25,10 zł za trzy miesiące,
 • 49,60 zł za sześć miesięcy,
 • 94,00 zł za rok kalendarzowy;

Po uwzględnieniu ustawowych zniżek stawki za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego w roku 2025 kształtują się następująco:

 • 53,00 zł za dwa miesiące,
 • 78,70 zł za trzy miesiące,
 • 155,70 zł za sześć miesięcy,
 • 294,90 zł za rok kalendarzowy

Abonament RTV – termin płatności

Ustawodawca przewiduje, że obowiązek uiszczania opłaty abonamentowej powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego.Zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, opłatę tę uiszcza się z góry do 25. dnia miesiąca, za który opłata jest należna.Ustawodawca wskazuje również, że może być ona płacona z góry za cały rok albo za wybrane miesiące.

Gdzie opłacać abonament?

Rachunki za abonament RTV można uiszczać:

 • w placówkach pocztowych – bez pobierania dodatkowych opłat,
 • poprzez stronę internetową Poczty Polskiej S.A. – bez pobierania dodatkowych opłat,
 • poprzez instytucje finansowe np. banki,
 • w wybranych punktach handlowych lub usługowych realizujących usługi przekazu pieniężnego (np. za wodę, gaz, energię elektryczną, ZUS, KRUS itp.).

Kto nie musi płacić abonamentu RTV?

Nie wszyscy użytkownicy są zobowiązani do płacenia abonamentu RTV. Ustawodawca przewidział zwolnienia z powyższych opłat dla poszczególnych grup osób. Zgodnie z art. 4 Ustawy o opłatach abonamentowych zwolnienie z opłacania abonamentu dotyczy m.in. osób:

 • zaliczanych do I grupy inwalidzkiej,
 • powyżej 75. roku życia,
 • powyżej 60 lat mających ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
 • bezrobotnych,
 • posiadających prawo do zasiłku przedemerytalnego,
 • posiadających prawo do świadczenia przedemerytalnego,
 • otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy,
 • niesłyszących, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu,
 • niewidomych, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.,
 • będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi.