Poznaliśmy główne tezy uzasadnienia wrześniowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który odrzucił skargi kasacyjne na orzeczenie wojewódzkiego sądu administracyjnego w sprawie przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego.

„Oddalenie skarg kasacyjnych prawomocnie kończy zainicjowane przez skarżących postępowanie sądowo-administracyjne, a w konsekwencji oznacza, że decyzja administracyjna Funduszu w przedmiocie wszczęcia przymusowej restrukturyzacji PBS w Sanoku została wydana zgodnie z prawem” – informuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku był pierwszym przypadkiem przymusowej restrukturyzacji przeprowadzonej zgodnie z unijną dyrektywą uchwaloną po globalnym kryzysie finansowym. Decyzja w tej sprawie została podjęta przez BFG w styczniu 2020 r. Od tego czasu przeprowadzono jeszcze trzy podobne operacje. Ostatnia na przełomie września i października dotyczyła Getin Noble Banku.
W tym ostatnim przypadku straty ponieśli akcjonariusze i obligatariusze, ale nie deponenci. W PBS uchroniono tzw. środki gwarantowane (do równowartości 100 tys. euro), ale część pieniędzy straciły firmy i samorządy posiadające na kontach większe kwoty. Po kilku miesiącach straty samorządów zostały zrekompensowane z budżetu państwa.
W odniesieniu do PBS było łącznie kilkanaście skarg na decyzję BFG. W przypadku GNB, jak wynika z informacji BFG (gdzie trafiają skargi, które później są przekazywane do sądu administracyjnego), „skarg na teraz jest ok. 7,6 tys., ale nadal spływają”. Wyrok NSA w sprawie Podkarpackiego BS może mieć znaczenie również dla skarżących decyzję o przymusowej restrukturyzacji akcjonariuszy, wierzycieli bądź kredytobiorców Getin Noble.
Z informacji uzyskanych od BFG wynika, że NSA podkreślił, że nie było innej możliwości uchronienia PBS przed upadłością niż przymusowa restrukturyzacja. „Z akt sprawy jednoznacznie wynika, że w stosunku do banku prowadzone były szerokie działania nadzorcze, w ramach których Komisja Nadzoru Finansowego wdrożyła program naprawczy, który nie przyniósł oczekiwanych skutków i trafna była konkluzja, że w takiej sytuacji brak jest środków nadzorczych, które uchroniłyby bank przed upadłością” – czytamy.
Skarżący decyzję o przymusowej restrukturyzacji zgłaszali zastrzeżenia do wykonanych przez firmę doradczą PwC oszacowań dotyczących kondycji banku. „Oszacowania, które wskazywały na kondycję banku, zostały sporządzone zgodnie z regułami wynikającymi z ustawy o BFG przez podmiot wyłoniony w sposób nienaruszający prawa, a zatem za chybione trzeba uznać te wątki skarg kasacyjnych, które odnoszą się do tej kwestii” – przedstawia uzasadnienie decyzji sądu BFG.
– Wyrok NSA nie zamyka drogi od odszkodowań przez osoby poszkodowane w wyniku przymusowej restrukturyzacji PBS w Sanoku. Wykorzystamy wszelkie dalsze środki zaskarżenia zarówno na poziomie krajowym, obejmujące instytucję skargi konstytucyjnej, i europejskim – zapowiada Piotr Pałka, radca prawny i wspólnik kancelarii Derc Pałka, reprezentującej radę nadzorczą PBS w Sanoku i większość poszkodowanych samorządów. ©℗