Na wielkość zasobów BFG nie wpływa przecena obligacji na krajowym rynku

Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który odpowiada za system gwarancji depozytów w polskich bankach i wraz z Narodowym Bankiem Polskim, Komisją Nadzoru Finansowego i resortem finansów tworzy sieć bezpieczeństwa systemu finansowego, osiągnął w 2021 r. wynik finansowy na poziomie lekko przekraczającym rezultat z poprzedniego roku, ale wyraźnie niższym niż przed pandemią.
W tym roku ma być dużo lepiej. - W 2021 r. wynik finansowy BFG wyniósł 223,2 mln zł wobec 218,1 mln zł w 2020 r., a w 2022 r. spodziewamy się wyniku wyraźnie powyżej tego poziomu - informuje rzecznik BFG Filip Dutkowski. Dochody funduszu zależą w głównej mierze od poziomu stóp procentowych, bo najważniejszym źródłem wpływów jest wynik z operacji papierami wartościowymi. Środki, którymi dysponuje fundusz, są lokowane głównie w obligacje skarbowe oraz bony pieniężne emitowane przez NBP.
Rentowność tych ostatnich odpowiada głównej stopie Narodowego Banku Polskiego, która do października 2021 r. była utrzymywana na rekordowo niskim poziomie 0,1 proc. Obniżka stóp, która miała być odpowiedzią na wybuch pandemii, przełożyła się na obniżkę wyniku funduszu już w 2020 r. W 2019 r. zysk BFG wynosił niemal 490 mln zł. Wcześniej, gdy stopy procentowe były na wyższym poziomie, zdarzały się lata z zyskiem przekraczającym pół miliarda złotych. - Wynik finansowy jest proporcjonalnie dzielony między fundusze BFG, zgodnie z ustawą o BFG, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji - zaznacza Dutkowski.
W końcu 2020 r. fundusz gwarancyjny banków, który jest używany w przypadku upadłości banku i konieczności wypłaty środków gwarantowanych dla jego klientów, wynosił 15,8 mld zł. Fundusz przymusowej restrukturyzacji, który służy do wsparcia takich działań, jak przejęcie Idea Banku przez Pekao na przełomie 2020 i 2021 r. czy wcześniejsze przymusowe przejęcia w sektorze spółdzielczym, wynosił wówczas 8,5 mld zł, z czego 2,9 mld zł miało status „wykorzystane”. Miało to związek z utworzeniem dwóch banków pomostowych mogących posłużyć do przejęcia instytucji, które nie byłyby w stanie samodzielnie funkcjonować. W 2021 r. BFG zadecydował jednak o likwidacji obu banków pomostowych.
W 2021 r. wynik funduszu wyniósł 223,2 mln zł. W tym będzie lepszy
Fundusze związane z funkcjonowaniem spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych są znacznie mniejsze: w końcu 2020 r. miały łącznie 32 mln zł. A istniejący jeszcze fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych dysponował kwotą niespełna 1 mln zł. Ani na wynik finansowy BFG, ani na wielkość funduszy gwarantujących bezpieczeństwo sektora bankowego nie miała wpływu ubiegłoroczna (trwająca i w tym roku) przecena obligacji skarbowych. Zgodnie z zasadami rachunkowości funduszu ustalanymi rozporządzeniem ministra finansów papiery wartościowe w portfelu BFG wycenia się według skorygowanej ceny nabycia. - Oznacza to, że zmiany wartości godziwej, w tym rynkowej, tych papierów wartościowych nie są uwzględniane przy wycenie bilansowej w księgach i sprawozdaniach finansowych BFG - precyzuje rzecznik funduszu.
W 2021 r. giełdowy indeks obligacji skarbowych stracił prawie 10 proc. Procentowo jeszcze większy spadek zaliczył w pierwszym półroczu 2022 r. BFG inwestuje w obligacje o krótszych terminach wykupu i papiery o zmiennym kuponie. W ubiegłym roku resort finansów wyemitował specjalnie dla funduszu tego typu obligacje z terminem wykupu w 2031 r. o wartości 3 mld zł. Ich oprocentowanie odpowiada sześciomiesięcznemu WIBOR-owi sprzed rozpoczęcia tzw. okresu odsetkowego. Obecnie wynosi on 4,77 proc. Fundusze BFG zasilają składki banków i SKOK-ów. W 2021 r. w związku z pandemią obowiązywał obniżony poziom składek, które łącznie wyniosły 2,2 mld zł. W tym składki miały wzrosnąć do 3,7 mld zł, ale finalnie mogą być zmniejszone. Warunkiem było powołanie przez banki systemu ochrony - specjalnej spółki, która ma wspomagać procesy restrukturyzacyjne w sektorze. Na początku czerwca osiem dużych banków poinformowało o utworzeniu nowego podmiotu. Ma on być zasilony kwotą ponad 3 mld zł. ©℗
DEPOZYTY W BANKACH / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe