Akcjonariusze Cyfrowego Polsatu zdecydowali o programie emisji obligacji do kwoty 1 mld zł, wynika z uchwał walnego.

„Walne Zgromadzenie spółki niniejszym wyraża zgodę na przeprowadzenie (…) emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej nie przekraczającej kwoty 1.000.000.000 zł w ramach programu emisji obligacji w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 15 lipca 2015 r. (…). Termin wykupu obligacji nie może przypadać później niż osiem lat od dnia ich emisji, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia 2022 roku" – czytamy w uchwale.

Wśród warunków wskazano m.in. że obligacje mogą być emitowane jako obligacje imienne albo obligacje na okaziciela; mogą być emitowane w trybie oferty publicznej lub poprzez proponowanie nabycia nie stanowiące oferty publicznej, na rynku krajowym lub zagranicznym; mogą być emitowane jako obligacje niezabezpieczone albo zabezpieczone; mogą nie mieć formy dokumentu; mogą być oprocentowane lub emitowane z dyskontem.

Polkomtel i Cyfrowy Polsat to zintegrowana grupa medialno-telekomunikacyjna kontrolowana przez Zygmunta Solorza Żaka.