Dobre raportowanie niefinansowych działań spółki może pomóc zyskać zaufanie uczestników rynku i kapitał

Dotychczas ESG (environmental, social and governance), rozumiane jako sposób informowania firm na temat ich działań względem środowiska, otaczającego ich społeczeństwa oraz ładu wewnątrz korporacji, dotyczyło jedynie największych koncernów. Jednak zgodnie z nową dyrektywą unijną już w drugiej połowie dekady informować o takich działaniach będą musiały wszystkie podmioty na rynkach regulowanych.
Raportowanie działalności pozafinansowej sprowadzało się dotychczas głównie do społecznej odpowiedzialność biznesu (CSR – corporate social responsibility), np. działań charytatywnych. Eksperci wskazują jednak, że zagadnienia te, choć dotyczą podobnej tematyki, są odmienne.
– O ile CSR skupia się na dobrych praktykach bez braku wyraźnego związku pomiędzy strategią biznesową a podejmowanymi działaniami społecznymi, o tyle ESG obejmuje kompleksowe ujęcie również w zakresie aspektów środowiskowych i z obszaru ładu korporacyjnego. W tym kontekście CSR może traktować jako pewien wstęp do ESG – tłumaczy Tomasz Wiśniewski, wicedyrektor działu rozwoju produktów informacyjnych i indeksów Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie.
Tę ocenę podzielają same firmy, które wskazują, że w początkach myślenia o ESG dobrze jest wyjść od podstawowej działalności – wówczas działania w tej sferze nie tylko poprawiają wizerunek czy atrakcyjność inwestycyjną, ale przekładają się też na efektywność.
– W kwestii działań CSR wyzwaniem na pewno jest dopasowanie strategii CSR do działań biznesowych firmy. Warto wybrać kilka obszarów takich działań, w których można połączyć strategię biznesową z działaniami społecznej odpowiedzialności biznesu. W BASF np. staramy się działać w obszarze innowacji i nauki, gdyż są to bliskie nam dziedziny w naszym biznesie – wskazuje Katarzyna Kowalewska, specjalistka ds. kontaktów z mediami i CSR w BASF.
Analizujący ewolucję ESG w Polsce eksperci podkreślają, że polskie firmy pokonują dziś tę samą drogę, którą mają za sobą już zagraniczne firmy o dłuższym stażu rynkowym. Przez ESG przechodzimy zatem etapowo.
– Pod względem ewolucji ESG w Polsce obserwujemy te same zjawiska, które wcześniej zachodziły w Europie Zachodniej, tylko że u nas postępują one w przyspieszonym tempie. Historycznie duży nacisk kładziono na kwestie ładu korporacyjnego. Zanim w ogóle ukuto akronim ESG, litera „G” była już bardzo ważna dla inwestorów i w obszarze ładu korporacyjnego spółki starały się pokazać od jak najlepszej strony – zwraca uwagę Joanna Ałasa, starsza analityczka w NN Investment Partners TFI. Kolejne etapy przychodzą wraz z rozwojem i dojrzewaniem firmy. – Następnie na znaczeniu zyskały kwestie społeczne, a więc litera „S” i m.in. dzięki temu karierę zrobił wspomniany na początku CSR. Teraz uwaga nie tylko inwestorów, ale również regulatorów, mediów, influencerów i konsumentów najmocniej ciąży ku kwestiom środowiskowym, zmianom klimatycznym, a więc literze „E” – wskazuje analityczka.
Środowisko, społeczeństwo, regulacje zmieniają się tak bardzo i tak szybko, że firmy muszą uwzględnić te zmiany w ocenie swoich perspektyw rozwoju zarówno w krótkim, jak i długim terminie.
Postawienie na działania społeczne czy środowiskowe wymaga nie tylko dobrego zaplecza finansowego, ale również fachowej wiedzy na temat tego, jak poinformować rynek o swoich przedsięwzięciach. Firmy mogą liczyć na wsparcie samej giełdy, której zależy na tym, by dopasować się do zmian możliwie szybko i sprawnie.
– GPW kwestie raportowania danych niefinansowych traktuje jako jeden z priorytetów swojej działalności – sukces polskiego rynku kapitałowego leży bowiem w naszym wspólnym interesie. Prowadzimy szkolenia oraz podejmujemy wiele działań edukacyjnych zarówno dla emitentów, jak i inwestorów. Przykładem takich działań jest opublikowany we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju w maju tego roku przewodnik raportowania ESG – podkreśla Tomasz Wiśniewski.
Nagrodą za rzetelnie przekazywane informacje w zakresie działań niefinansowych może być tworzenie kapitału firmy.
– Na koniec 2020 r. szacunkowa wartość aktywów zgromadzonych w funduszach ESG osiągnęła rekordowy poziom 40 bln dol., choć jeszcze w 2018 r. szacowano, że będzie to ok. 35 bln dol. Fakt, że udało się znacznie przekroczyć ten pułap, potwierdza, że od czasu COVID-19 inwestorzy zwracają na ESG jeszcze większą uwagę. Okazało się, że w okresie koniunktury wyniki wszystkich spółek mogą być zbliżone, jednak w sytuacjach kryzysowych te naprawdę stawiające na ESG radzą sobie lepiej, tracą mniej. Stopa zwrotu globalnego indeksu rynków rozwijających w ostatnich 14 latach wyniosła 53 proc. – mówi przedstawiciel GPW.
Największe polskie firmy podkreślają, że są gotowe na trend raportowania działań z obszaru ESG.
„Zagadnienie, które było kojarzone do tej pory z dobroczynnością czy filantropią, dziś staje się decydujące także przy podejmowaniu decyzji biznesowych, w pozyskiwaniu funduszy, nowych rynków, inwestorów i kontrahentów, finalizacji inwestycji czy przyciąganiu talentów. Regulacje dotyczące obszaru ESG, choć dziś mogą stanowić wyzwanie, zbudują kulturę przedsiębiorstw, która w przyszłości będzie oczywista i naturalna zarówno dla załogi, jak i otoczenia” – pisze w odpowiedzi na nasze pytania departament komunikacji KGHM. ©℗