Zysk operacyjny wyniósł 34,47 mln zł wobec 28,19 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 96,51 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 68,79 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2021 r. spółka miała 43,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 25,32 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z działalności operacyjnej w wysokości 173,2 mln zł w porównaniu z 132,61 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W I poł. br. EBITDA gotówkowa (nieuwzględniająca zysku z udziału w Kredyt Inkaso oraz odpisu aktualizującego wartość inwestycji w Kredyt Inkaso) wyniosła 117 mln zł wobec 105,91 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym półroczu tego roku odnotowaliśmy dalszy wzrost kluczowych wyników operacyjnych i finansowych. W samym drugim kwartale spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności sięgnęły niemal 112 mln zł, czyli o 15% więcej niż przed rokiem. Biorąc pod uwagę niewielkie inwestycje w nowe portfele w ostatnich przeszło dwóch latach czy okres niepewności rynkowej związanej z COVID-19, osiągane regularnie wysokie spłaty i coraz lepsze wyniki finansowe dowodzą wysokiej efektywności naszych operacji i skuteczności stosowanych strategii windykacyjnych. Potrafimy optymalnie wykorzystać potencjał naszych inwestycji" - skomentował prezes Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie.

W całym I półroczu 2021 r. łączne spłaty z zarządzanych portfeli wyniosły 209,4 mln zł (+15% r/r), z czego spłaty należne Grupy Best sięgnęły 185,1 mln zł (+13% r/r). Uzyskane spłaty znacząco przewyższyły przy tym poziom założony w modelach wyceny wierzytelności, co miało znaczący, pozytywny wpływ na przychody grupy w omawianym okresie.

"Osiągane przez GK Best wyniki finansowe i konsekwentna polityka reinwestowania zysków przekładają się na systematyczny wzrost kapitałów własnych grupy. Jednocześnie znacząco obniżyliśmy wartość zobowiązań. Efektem jest spadek głównego wskaźnika zadłużenia, tj. długu netto do kapitałów własnych, na koniec czerwca tego roku do zaledwie 0,64. To najniższy poziom tego wskaźnika od blisko 7 lat. W sierpniu wykupiliśmy kolejną serię obligacji o wartości nominalnej 30 mln zł, a we wrześniu wykupimy obligacje o wartości 60 mln zł" - podkreślił wiceprezes Marek Kucner.

Dopuszczalny poziom długu netto do kapitałów własnych, określony w warunkach emisji obligacji Best, wynosi 2,50.

"Dzięki zatwierdzeniu przez KNF prospektu dla nowego publicznego programu emisji obligacji o wartości do 200 mln zł, możemy ponownie zaoferować nasze obligacje szerokiemu gronu inwestorów. Mamy ponadto możliwość skorzystania z odnawialnego limitu kredytowego do łącznej kwoty 250 mln zł, w ramach którego na koniec czerwca br. do wykorzystania pozostawało jeszcze ponad 125 mln zł. Od strony finansowej i operacyjnej jesteśmy więc dobrze przygotowani na istotne zwiększenie inwestycji w nowe portfele. Nie zamierzamy przy tym odstępować od naszej sprawdzonej polityki inwestycyjnej, która jest kluczem do utrzymania wysokiej rentowności" - dodał Kucner.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2021 r. wyniosła 10,14 mln zł wobec 0,21 mln zł zysku rok wcześniej.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 295,14 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)