Zysk operacyjny wyniósł 8,42 mln zł wobec 5,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 124,48 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 105,74 mln zł rok wcześniej.

"Przychody zrealizowane w segmencie usług maklerskich (30 834 tys. zł; 24,8% skonsolidowanych przychodów) były o 43,9% wyższe niż rok wcześniej (21 421 tys. zł), na co wpływ miał przede wszystkim ponad trzykrotny wzrost przychodów z tytułu usług bankowości inwestycyjnej (14 353 tys. zł wobec 4 713 tys. zł). Wzrost ten wynikał w dużym stopniu z realizacji jednej z największych w ostatnich latach ofert publicznych, tj. oferty akcji spółki Huuuge, w której Ipopema Securities pełniła funkcję współprowadzącego księgę popytu i oferującego (będąc jedynym organizatorem oferty na rynku polskim), a także prowadziła działania stabilizacyjne" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Przychody z tytułu obrotu papierami wartościowymi były utrzymane praktycznie na poziomie sprzed roku (15 385 tys. zł wobec 15 338 tys. zł), co w dużym stopniu wynikało ze zwiększonej aktywności na rynkach zagranicznych, jak również z transakcji wspólnych z obszarem bankowości inwestycyjnej. W obrocie akcjami na GPW spółka zanotowała niższy bowiem wolumen transakcji, co przełożyło się także na niższy udział rynkowy (2,24% wobec 2,98% rok wcześniej), tracąc przede wszystkim na rzecz biur specjalizujących się w obsłudze klientów detalicznych, podano także.

"Ipopema TFI (segment zarządzania funduszami i portfelami) zanotowała w I półroczu 2021 r. przychody w wysokości 81 855 tys. zł (65,8% skonsolidowanych przychodów), co w porównaniu z pierwszą połową roku 2020 (72 117 tys. zł) oznacza wzrost o 13,5%. Wyższe przychody Ipopema TFI są rezultatem zwiększenia skali działalności oraz dobrych wyników zarządzania, co przełożyło się na wyższe kwoty pobranych opłat za zarządzanie funduszami. Oprócz opłat za zarządzanie funduszami sekurytyzacyjnymi, które stanowią istotną część przychodów Ipopema TFI, w dalszym ciągu rośnie udział przychodów z zarządzania funduszami rynku kapitałowego. Biorąc pod uwagę aktywa zgromadzone również w funduszach dedykowanych, Ipopema TFI niezmiennie pozostaje największym polskim towarzystwem funduszy inwestycyjnych - łączna suma aktywów w zarządzaniu na koniec czerwca 2021 r. wynosiła 57,6 mld zł (wobec 57,7 mld zł rok wcześniej)" - czytamy dalej.

Ipopema Business Consulting (segment usług doradczych) zanotowała w I półroczu 2021 r. przychody na poziomie 11 795 tys. zł (9,5% skonsolidowanych przychodów), tj. o 3,3% niższym niż w pierwszej połowie roku 2020, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2021 r. wyniósł 2,9 mln zł wobec 0,39 mln zł zysku rok wcześniej.

Ipopema Securities to grupa finansowa notowana na warszawskiej giełdzie od maja 2009 roku.

(ISBnews)