Branża chce konkurencyjnego rynku kredytów hipotecznych i wyższego poziomu usług.
Związek Banków Polskich i Związek Firm Doradztwa Finansowego przygotowały wspólnie rekomendację dobrych praktyk dla doradców kredytowych. W II kw. 2014 r. członkowie tych organizacji pośredniczyli w udzieleniu 38 proc. wszystkich przyznanych kredytów hipotecznych.
Rekomendacja ma wejść w życie już 1 września 2014 r.
– Ogromny rozwój branży doradztwa finansowego w sprzedaży kredytów hipotecznych sprawił, że niezbędne stało się ustanowienie jednolitych standardów jakości. W Polsce obecnie dwa na pięć kredytów hipotecznych udzielanych jest za pośrednictwem doradcy zrzeszonego w ZFDF – uzasadnia wydanie rekomendacji Andrzej Oślizło, prezes Związku Firm Doradztwa Finansowego, organizacji skupiającej największe firmy tego sektora.
Celem wydania wytycznych jest m.in. ustanowienie jednolitych wzorców obsługi konsumentów. Organizacje zwracają uwagę na standardy etyczne, kompetencje doradców, zasady współpracy z klientami czy ochronę danych osobowych i tajemnicy bankowej. Doradcy będą m.in. zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej w sposób nieograniczony nawet po zaprzestaniu świadczenia tego typu usług. Rekomendacja zobowiązuje do szczegółowego omówienia oferty kredytowej z klientem i do pomocy na każdym etapie procesu udzielania pożyczki. Chodzi tu m.in. o pośrednictwo w kontaktach z bankiem i prowadzenie negocjacji. W nowe wzorce wpisywać się ma każdorazowe wyjaśnianie decyzji, zarówno pozytywnej, jak i odmownej, czy treści umowy.
Wszelkie udzielone ustnie instrukcje mają być dodatkowo, na prośbę klienta, przekazywane na trwałym nośniku. W rekomendacji znajduje się też lista informacji, jakie konsumentowi się należą zawsze: m.in. dane kontaktowe doradcy, kwota kredytu (bez dodatkowych opłat), wartość nieruchomości, okres kredytowania, oprocentowanie czy wysokość prowizji.
ZBP dodatkowo rekomenduje instytucjom kredytowym weryfikację pod kątem stosowania przez jego firmę zapisów opracowanego dokumentu. Zobowiązani do przestrzegania rekomendacji będą członkowie ZFDF. Niezrzeszeni doradcy stosujący zalecenia będą mieli możliwość umieszczania o tym informacji na swoich stronach WWW.
Reklamacje mają być możliwe za pośrednictwem różnych form kontaktu, np. osobiście w oddziale, listownie, elektronicznie czy poprzez specjalny formularz. Ich rozpatrywanie ma trwać nie dłużej niż 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – do 90 dni.
Jak podkreślają autorzy dokumentu, na konieczność podniesienia standardów usług kredytowych zwraca uwagę dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi.
„Dyrektywa wskazuje na współmierną odpowiedzialność banków i pośredników kredytowych w prawidłowym udzielaniu kredytów hipotecznych, pomimo tego iż w ostatecznym rozrachunku to instytucja finansowa przyjmuje ryzyko kredytowe kredytobiorcy, zabezpieczenia kredytu i samego produktu kredytowego” – tłumaczy w uzasadnieniu Norbert Jeziolowicz, dyrektor zespołu bankowości detalicznej i rynków finansowych w ZBP.
Rekomendacja zobowiązuje do pomocy klientowi na każdym etapie udzielania pożyczki