PZU chce podzielić się z akcjonariuszami nadwyżką kapitału. Może do nich trafić nawet 5 miliardów złotych - wynika z wyliczeń "Pulsu Biznesu". Pomysł zarządu PZU, musi jeszcze zaakceptować rada nadzorcza.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA przyjmuje politykę kapitałową i dywidendową Grupy PZU na lata 2013-2015

W dniu 26.08.2013 Zarząd i Rada Nadzorcza PZU SA przyjęły nową politykę kapitałową i dywidendową Grupy PZU na lata 2013-2015, której głównym celem jest obniżenie kosztu kapitału poprzez optymalizację struktury bilansu w drodze zamiany kapitału własnego tańszym kapitałem obcym, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i utrzymaniu środków na rozwój.

„Trzy lata temu zadeklarowaliśmy inwestorom, że do 2014 roku podejmiemy decyzję dotyczącą zarządzania nadwyżkowym kapitałem Grupy PZU. Kilka miesięcy temu stanęliśmy przed niezwykłym zadaniem. Po raz pierwszy bowiem w historii polskiej giełdy firma ubezpieczeniowa miała zmierzyć się z wyzwaniem o takiej skali. Od listopada ubiegłego roku trwały intensywne prace i analizy dotyczące najlepszej, z punktu widzenia spółki i akcjonariuszy, metody zarządzania kapitałem. Jestem przekonany, że wybrana przez nas opcja jest właśnie tą najlepszą. Co ważne, dzięki takiemu rozwiązaniu nie zmienia się nasza zdolność kapitałowa do realizacji inwestycji strategicznych oraz utrzymania wysokiego zwrotu dla akcjonariuszy” – powiedział Andrzej Klesyk, Prezes Zarządu PZU SA.

Polityka kapitałowa i dywidendowa Grupy PZU na lata 2013-2015 zakłada wypłatę dywidend kalkulowanych na podstawie skonsolidowanego zysku netto oraz kapitału nadwyżkowego, przy czym całkowita kwota dywidend wypłaconych w oparciu o kapitał nadwyżkowy w latach 2013 - 2015 nie może przekroczyć 3 mld zł. Dzięki temu zachowany zostanie wysoki poziom ROE oraz wzrośnie całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy (TSR – ang. Total Shareholder Return).

Wypłata dywidend z kapitału nadwyżkowego będzie uzależniona od przeprowadzenia emisji długu podporządkowanego (w wysokości do 3 mld zł) spełniającego wymogi ustawy o działalności ubezpieczeniowej i Dyrektywy Wypłacalności II (Solvency II). W przypadku braku lub niewystarczającego poziomu emisji długu podporządkowanego, lub w przypadku braku uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na zaliczenie długu podporządkowanego do środków własnych, nie nastąpi wypłata dywidend z kapitału nadwyżkowego, zaś zaliczka na poczet dywidendy wypłacona w roku 2013 będzie stanowiła część dywidendy wypłaconej w oparciu o skonsolidowany zysk netto za rok 2013.

Planowany harmonogram realizacji nowej polityki kapitałowej zakłada:

1. wypłatę części kapitału nadwyżkowego w formie zaliczki na poczet zysku za rok 2013 w wysokości 1.727.046.000 zł
2. emisję długu podporządkowanego w wysokości do 3 mld zł
3. wypłatę pozostałej części kapitału nadwyżkowego w formie dywidend w maksymalnej kwocie do 1,3 mld zł za lata 2014 i 2015.

Podstawowe zasady nowej polityki kapitałowej:

1. koncentracja na stopie zwrotu dla akcjonariuszy (TSR);
2. utrzymanie bezpiecznego poziomu środków własnych:
zakłada się utrzymanie:
• pokrycia marginesu wypłacalności Grupy PZU na poziomie ok. 400% oraz pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi z wyłączeniem długu podporządkowanego na poziomie co najmniej 250%,
• kapitału własnego na poziomie odpowiadającym ratingowi AA według metodologii agencji ratingowej Standard & Poor’s;3. zapewnienie środków na rozwój i akwizycje w najbliższych latach.