Zarząd Banku Pekao ocenia, że 2013 rok nie będzie łatwy dla sektora i spodziewa się spadku zysku o kilka punktów procentowych w środowisku spowolnienia gospodarczego, niższych stóp procentowych i spadających marż. Bank zamierza pozyskać ponad 400 tys. klientów w tym roku i zwiększyć ich transakcyjność, poinformował prezes Luigi Lovaglio.

Pekao SA oczekuje, że spadek zysków banków w sektorze wyniesie 10-15% w tym roku, zaś bank osiągnie wynik relatywnie wyższy.

"Uważamy, ze znajdujemy się na korzystniejszej pozycji niż inne banki. Wierzymy, że na rynku, na którym przewiduje się zmniejszenie zysków od 10% do 15%, Pekao SA osiągnie wynik relatywnie lepszy. Spadek wyniesie nie więcej niż kilka punktów procentowych" - powiedział Lovaglio podczas konferencji prasowej. To dotyczy zarówno zysku netto jak i brutto, dodał.

Zysk netto Pekao SA przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 2.955,7 mln zł w 2012 r. wobec 2.899,4 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 1,9% r/r. Bank ocenia, że pomimo oczekiwanego dalszego spowolnienia gospodarki perspektywy dla sektora bankowego w 2013 roku pozostają dobre.

„W obszarze działalności komercyjnej priorytetem dla banku będzie pozyskiwanie nowych klientów oraz kontynuacja sprzedaży kredytów konsumpcyjnych i złotowych kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych, kredytów w segmencie SME oraz finansowanie w szczególności średnich przedsiębiorstw oraz projektów infrastrukturalnych" – podał bank w raporcie.

Dochody z działalności operacyjnej grupy Pekao w 2012 r. wyniosły 7.687,3 mln zł, i były o 0,6% niższe niż w 2011 r.

Wynik z opłat i prowizji spadł do 2.256, 8 mln zł w 2012 r. w porównaniu z 2.448,89 mln zł rok wcześniej w związku ze spowolnieniem na rynku kredytów konsumenckich, trwającym trendem migracji klientów do kanałów internetowych a także ze względu na niższe dochody z funduszy inwestycyjnych i działalności brokerskiej.

Wynik z odsetek sięgnął 4.805,42 w porównaniu z 4.557, 86 mln zł rok wcześniej, głównie dzięki wyższym wolumenom. Marża odsetkowa netto wyniosła 3,6% na koniec 2012 r. wobec 3,7% rok wcześniej.

MARŻA ODSETKOWA JEST POD PRESJĄ, JEJ POZIOM SPADNIE W 2013 R.

"W 2013 roku nie należy oczekiwać dalszego, znaczącego spadku rentowności obligacji skarbowych, w związku z tym wpływ wyniku z transakcji tego typu aktywami może być mniejszy. Równocześnie w wynikach banków mogą być widoczne konsekwencje obniżek stóp procentowych (NBP i rynkowych), które z reguły prowadzą do zawężenia marży odsetkowej i mają niekorzystny wpływ na wynik odsetkowy banków" - podał bank w raporcie, oceniając perspektywy dla rynku w tym roku.

„My odczujemy presję na marże w mniejszym stopniu niż rynek. Jednak pomimo działań, które podejmiemy, aby zminimalizować spadek stóp marża odsetkowa netto mogą się obniżyć" – powiedział dyrektor Dariusz Choryło.

Lovaglio powiedział, że marże odsetkowe są pod wielką presją, ze względu na fakt, że sytuacja w Europie jest niepewna, a stopy procentowe w Polsce zostały obniżone. Spada także skłonność firm i gospodarstw domowych do zaciągania zobowiązań.

„Przychody na klienta będą spadać i obecnie stają się bardzo ważne 4 elementy: poszerzenie bazy klientów, zachęcenie klientów do tego, żeby częściej korzystali z usług naszego banku, dalsze zwiększanie efektywności i obniżanie kosztów, a także dysponowanie portfelem kredytowym dobrej wielkości" - powiedział prezes na konferencji.

BANK CHCE POZYSKAĆ 400 TYS. KLIENTÓW W 2013 ROKU

Lovaglio poinformował, że priorytetem banku Pekao SA na 2013 rok jest pozyskiwanie nowych klientów indywidualnych i korporacyjnych. Bank chce zwiększyć ich liczbę o ponad 400 tys.

„W scenariuszu, który przewiduje spadek dochodowości najważniejsze jest zwiększanie liczby klientów. Mamy zamiar intensyfikować akcję w tym roku. Nasz cel to ponad 400 tys. klientów." – powiedział Lovaglio podczas konferencji prasowej.

„Jednocześnie chcemy znacznie ograniczyć liczbę klientów, którzy odchodzą z banku. Chcemy to połączyć poprawa procesów i przesunięć większej liczby pracowników do kontaktu z klientami" – dodał prezes

Bank podał, że koszty z działalności operacyjnej w 2012 r. utrzymane były pod kontrolą i wyniosły 3.622,9 mln zł. Były one niższe o 1,3% w porównaniu z kosztami z działalności operacyjnej w 2011 r.

Wskaźnik koszty/dochody spadł do 47,1% w 2012 r. wobec 47,5% rok wcześniej

Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów oraz rezerw na zobowiązania pozabilansowe grupy za 2012 r. wyniósł 669,4 mln zł i był o 131,5 mln zł (o 24,4%) wyższy niż w 2011 r., głównie z powodu trudnej sytuacji w branży budowlanej.

Relacja należności z utratą wartości do należności ogółem na koniec grudnia 2012 r. wyniosła 7,3% w porównaniu z 6,3% na koniec 2011 r., głównie na skutek reklasyfikacji niektórych ekspozycji kredytowych wobec branży budowlanej.

KOSZT RYZYKA NIE POWINIEN PRZEKROCZYĆ 80 P.B. W TYM ROKU

Bank podał, że koszt ryzyka wyniósł 72 punktów bazowych w 2012 r. wobec 63 p.b rok wcześniej i odzwierciedlał odporność aktywów pomimo presji w sektorze korporacyjnym, widocznej również w IV kw. 2012 r. Koszt ryzyka w IV kw. wyniósł 80 pb.

„Koszt ryzyka w tym roku powinien być niższy, niż poziom w ostatnim kwartale 80 pkt bazowych, bazując na naszym scenariuszu makroekonomicznym wzrostu PKB na poziomie 1,7% i stopniowej poprawie w II połowie roku oraz ograniczeniu pogorszenia sytuacji na rynku pracy" – powiedział Lovaglio.

Wskaźnik pokrycia rezerwami wyniósł 64,7% na koniec 2012 r. wobec 67,6% rok wcześniej,

Wartość kredytów i pożyczek udzielonych klientom (netto) wyniosła 97,79 mld zł wobec 96,68 mld zł rok wcześniej.