PKO Bank Polski wypracowała wypracował w pierwszym półroczu 1 953,4 mln zł zysku netto, czyli o 6,3 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Osiągnięte wyniki pozwoliły na dalszy wzrost rentowności oraz efektywności działania Grupy – podaje serwis prasowy banku.

Bank twierdzi, że sytuacja całego sektora uległa w minionym półroczu nieznacznej poprawie w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, ale jednocześnie obniżyła się dynamika wzrostu zysku sektora. Odnotowano także niską aktywność kredytową banków, spadek aktywności na rynku kredytów mieszkaniowych, stagnację kredytów konsumpcyjnych, a także ograniczony wzrost kredytów dla przedsiębiorstw.

„Bezpieczna i efektywna struktura bilansu Grupy oraz stabilne źródła finansowania pozwalają stwierdzić, że jesteśmy dobrze przygotowani na wyzwania, jakie niesie przyszłość zarówno pod względem biznesowym, kapitałowym jak i płynnościowym” – mówi Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO BP.

Wysoki zysk netto grupy wypracowany został w głównej mierze w efekcie wzrostu wyniku na działalności biznesowej, przede wszystkim poprzez wzrost wyniku odsetkowego. W 1. półroczu 2012 r. skonsolidowany wynik z tytułu odsetek wyniósł 4 042,2 mln zł i wzrósł o 13,1 proc. r/r.

Na koniec 1. półrocza 2012 r., w efekcie wzrostu depozytów oraz emisji obligacji na rynku krajowym i zagranicznym, zwiększyła się także wartość sumy bilansowej Grupy w ujęciu rocznym. Wyniosła ona 190 437,9 mln zł, co oznacza wzrost o 6,6 proc. r/r. Pozwoliło to na rozwój akcji kredytowej oraz zwiększenie portfela papierów wartościowych. W szczególności PKO Bank Polski był aktywny na rynku kredytów korporacyjnych i hipotecznych.

Grupa kapitałowa PKO BP realizuje konserwatywną politykę w zakresie rozpoznania i wyceny ryzyka kredytowego. Skonsolidowany wynik z tytułu odpisów aktualizujących wyniósł w 1. półroczu 2012 r. 1 101,3 mln zł. Wskaźnik kredytów z rozpoznaną utratą wartości, czyli złych kredytów, osiągnął w tym czasie 8,7 proc.

W lipcu Ministerstwo Skarbu Państwa przeprowadziło transakcję sprzedaży 95 milionów akcji PKO Banku Polskiego. Po jej zakończeniu Skarb Państwa jest bezpośrednio właścicielem pakietu 33,39 proc. akcji spółki. W ostatnim czasie do grona istotnych akcjonariuszy, z udziałem 5,17 proc., dołączył ING OFE.

Bank pozostaje także spółką o największym udziale w indeksie WIG 20. W wyniku jego nadzwyczajnej korekty pod koniec lipca, udział PKO Banku Polskiego wzrósł do 15 proc.