Banki spodziewają się spadku popytu na kredyty mieszkaniowe w trzecim kwartale i planują niewielkie złagodzenie polityki kredytowej w tym obszarze - wynika z kwartalnej ankiety NBP. Instytucje oczekują ponadto spadku popytu na kredyty konsumpcyjne oraz liczą na niewielki wzrost zapotrzebowania na kredyt wśród małych i średnich przedsiębiorstw.

Banki w trzecim kwartale chcą złagodzić politykę przyznawania kredytów konsumpcyjnych oraz zaostrzyć warunki udzielania kredytów dla przedsiębiorstw.

W drugim kwartale polityka kredytowa banków w zakresie kredytów mieszkaniowych została zaostrzona przez pojedyncze banki - zaostrzenie dotyczyło wskaźników udziału własnego kredytobiorcy, posiadanych zabezpieczeń oraz marży kredytowej. Według odpowiedzi ankietowanych banków popyt na kredyt mieszkaniowych "istotnie" wzrósł w drugim kwartale.

"W II kwartale 2018 r. istotny wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe zaobserwowany przez banki był wynikiem przewidywań co do sytuacji na rynku mieszkaniowym oraz zmiany sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych" - napisano w raporcie NBP.

W ankiecie banki poinformowały o złagodzeniu kryteriów udzielania kredytów konsumpcyjnych w drugim kwartale: nieznacznie złagodzono niektóre warunki polityki kredytowej (zwiększenie maksymalnej kwoty kredytu, wydłużenie maksymalnego okresu kredytowania oraz obniżenie marży kredytowej). Zanotowano "niewielki" wzrost popytu.

"Od początku 2017 r. presja konkurencyjna jest istotnym czynnikiem wpływającym na łagodzenie polityki kredytowej przez banki. Trzeci kwartał z rzędu sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych przyczyniła się do wzrostu popytu" - napisano.

Banki zaostrzyły lekko w drugim kwartale warunki udzielania kredytów dla małych i średnim firm. Jednocześnie w segmencie kredytów dla przedsiębiorstw nastąpiło złagodzenie niektórych warunków polityki kredytowej: obniżenie pozaodsetkowych kosztów kredytu, zmniejszenie wymagań dotyczących zabezpieczeń oraz zwiększenie maksymalnej kwoty kredytu. Popyt na kredyt dla firm wzrósł - w ocenie banków - w niewielkim stopniu.

"Główny wpływ na politykę kredytową banków miała przewidywana sytuacja w gospodarce realnej, w wybranych branżach oraz sytuacja finansowa największych kredytobiorców" - podano w raporcie NBP.

Ankieta była skierowana do przewodniczących komitetów kredytowych banków i została przeprowadzona na początku lipca 2018 r. wśród 27 banków, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi około 89 proc.