Zmiana komunikacji z rynkiem w styczniu byłaby przedwczesna - wynika z zapisów protokołu ze styczniowego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego.

"(...) niektórzy członkowie (Rady Prezesów EBC - PAP) wyrazili skłonność do rezygnacji z easing bias odnośnie programu skupu aktywów (...), co odzwierciedlałoby mocniejsze zaufanie w trwałe dostosowanie ścieżki inflacji" - napisano w protokole.

Zaznaczono przy tym, że "taka zmiana byłaby przedwczesna".

EBC, podobnie jak w poprzednim protokole, wskazał na możliwość zmiany forward guidance "wcześnie" w 2018 r. "jako część regularnej oceny na nadchodzących posiedzeniach".

Bankierzy podkreślili potrzebę stabilnej komunikacji z rynkiem.

"Wskazano, iż komunikacja odnośnie polityki monetarnej nadal będzie ewoluować zgodnie z rozwojem sytuacji gospodarczej, zgodnie z forward guidance, co ma na celu uniknięcie gwałtownego lub szkodliwego dopasowania (polityki - PAP) w przyszłości" - napisano w dokumencie.

Rada Prezesów odniosła się w protokole także do obserwowanego od kilku miesięcy umocnienia euro.

"Choć umocnienie euro w przeszłości do tej pory nie miało znacząco negatywnego wpływu na popyt zewnętrzny strefy euro, zmienność na rynkach walutowych stanowi kolejny czynnik ryzyka, który wymaga monitorowania" - napisano.

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) pozostawiła w styczniu bez zmian stopy procentowe, parametry programu skupu aktywów (30 mld euro miesięcznie) oraz forward guidance (komunikacja polityki pieniężnej w dłuższym terminie) dla stóp procentowych, QE i programu reinwestycji.

Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym na koniec dnia pozostały na niezmienionym poziomie, odpowiednio 0,00 proc., 0,25 proc. oraz −0,40 proc.

Rada Prezesów oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym poziomie przez dłuższy okres, zdecydowanie przekraczający horyzont czasowy zakupów aktywów netto.

EBC potwierdził, że zamierza prowadzić zakupy aktywów netto, na nowym poziomie 30 mld euro miesięcznie, do końca września 2018, a w razie potrzeby jeszcze dłużej – w każdym razie tak długo, aż stwierdzi trwałe dostosowanie ścieżki inflacji odpowiadające celowi inflacyjnemu.

Jeżeli pogorszą się perspektywy lub jeśli warunki finansowe nie będą wskazywać na dalszy postęp w trwałym dostosowaniu ścieżki inflacji, Rada Prezesów jest przygotowana na zwiększenie skali programu skupu aktywów (APP) i/lub wydłużenie czasu jego prowadzenia.

Eurosystem będzie reinwestować spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu APP przez dłuższy czas po zakończeniu zakupów aktywów netto, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie istniała taka potrzeba. Przyczyni się to do zapewnienia zarówno korzystnych warunków płynnościowych, jak i odpowiedniego nastawienia polityki pieniężnej.