PGNiG Termika złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ( UOKiK) w związku z zamiarem objęcia 100% kapitały w spółce energetycznej "Jastrzębie" z Jastrzębia-Zdroju (SEJ), podał UOKiK.

"Zgłaszana koncentracja polega na nabyciu przez PGNiG Termika Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki energetycznej 'Jastrzębie' spółka akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (SEJ), a w związku z tym przejęciu przez zgłaszającego kontroli nad nią" - czytamy w komunikacie.

W wyniku powyższej transakcji zgłaszający pośrednio przejmie kontrolę nad SEJ-Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (SEJ-Serwis), nabywając 55% akcji SEJ-Serwis, należących obecnie do SEJ, podano także.

Data wpływu wniosku do UOKiK to 25 maja 2016 r. Sprawa jest w toku.

Urząd podał, że SEJ zajmuje się przede wszystkim produkcją energii elektrycznej, ciepła, sprężonego powietrza oraz chłodu. Działalność w tym zakresie odbywa się głównie na potrzeby kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., tj.: KWK Pniówek, KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie, KWK Krupiński.

Działalność SEJ-Serwis oparta jest na wspieraniu SEJ oraz podmiotów zależnych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w kilku obszarach działalności pomocniczych, takich jak utrzymanie czystości, zabezpieczanie ruchu pracowników kopalni na terenie łaźni, czy realizacja usług elektrycznych i gospodarczych.

Podmiotem dominującym grupy kapitałowej, do której należy PGNiG Termika jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Obszar działalności Grupy PGNiG obejmuje poszukiwanie złóż, wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej, import, magazynowanie oraz obrót i dystrybucję paliw gazowych. Grupa ta jest głównym importerem paliwa gazowego z Rosji, Niemiec, Szwajcarii i głównym producentem gazu ziemnego ze złóż krajowych. Przedmiotem działalności Zgłaszającego jest wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej.