"Na razie nie ma podstaw aby ten niewielki wzrost traktować jako sygnał odwrócenia dotychczas obserwowanych pozytywnych tendencji, tym bardziej że składowe decydujące o długotrwałych zmianach w dalszym ciągu działają w kierunku spadku bezrobocia. Są to przede wszystkim zmienne obrazujące wielkość napływu nowych bezrobotnych, liczbę zwolnień z przyczyn leżących po stronie pracodawcy oraz wielkość wypłacanych zasiłków dla bezrobotnych" - czytamy w najnowszym raporcie BIEC nt. Wskaźnika Rynku Pracy w kwietniu.

Według Biura nieco większą niepewnością co do kontynuacji pozytywnych tendencji obarczone są informacje związane z przechodzeniem z bezrobocia do zatrudnienia. BIEC wskazuje, że w ostatnich miesiącach wykazują one podwyższoną zmienność, co może być zapowiedzią ograniczenia tempa dotychczasowych pozytywnych zmian.

Jak podaje BIEC, stopa bezrobocia rejestrowanego po uwzględnieniu czynników sezonowych zmniejszyła się o 0,1 punktu procentowego i wyniosła 9,4 proc.

Reklama

Liczba osób bezrobotnych rejestrujących się w urzędach pracy ustabilizowała się na względnie niskim poziomie i od blisko dwóch lat strumień napływu nowych bezrobotnych oscyluje wokół 200 tys. osób w ciągu każdego miesiąca - zauważa BIEC. Według Biura jest to liczba zbliżona do tej, jaką obserwowano w 2008 roku, gdy stopa bezrobocia rejestrowanego spadła do około 9 proc. "Biorąc pod uwagę przesunięcia w czasie oraz wpływ czynników sezonowych jest szansa, aby w tym roku w miesiącach letnich bezrobocie i jego stopa osiągnęły porównywalne wielkości" - wywnioskowało.

Reklama

Biuro zwróciło również uwagę, iż systematycznie od drugiej połowy 2013 roku maleje agregatowa kwota wypłacanych zasiłków dla bezrobotnych. "Zgodnie z najnowszymi danymi wartość wypłaconych zasiłków w lutym br. również zmniejszyła się. Zmiana była niewielka, ale kluczową jest informacja o utrzymywaniu się dotychczas obserwowanej tendencji. Wielkość ta stanowi pochodną liczby bezrobotnych oraz odsetka uprawnionych do otrzymywania świadczenia. Zdawać sobie należy sprawę, iż spośród około 1 mln 600 tysięcy zarejestrowanych bezrobotnych, ponad 1 mln 300 tysięcy to osoby nieuprawnione do pobierania zasiłku" - napisało.

Jak zaznaczył BIEC odnosząc się do struktury bezrobotnych spadła liczba młodych bezrobotnych i tych powyżej 50. roku życia, a także długotrwale bezrobotnych, zmalała liczba bezrobotnych zwolnionych z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

Według BIEC ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym był w marcu oceniany pozytywnie, oceny ponownie poprawiły się w ujęciu miesięcznym, jednak w ostatnich miesiącach zmiany te są relatywnie niewielkie. Podobnie poprawiły się również oceny ogólnej sytuacji gospodarczej. W efekcie nieznacznie przeważył odsetek przedsiębiorstw planujących wzrost zatrudnienia nad tymi prognozującymi spadek liczby zatrudnionych.

Zwolnienia zapowiadają głównie jednostki małe (do 49 pracujących), z kolei średnie i duże przedsiębiorstwa przewidują wzrost liczby pracujących. W ujęciu branżowym największe pozytywne zmiany planowane są przez producentów pozostałego sprzętu transportowego, a także w dużym stopniu przez producentów papieru i wyrobów z papieru, producentów chemikaliów i wyrobów chemicznych, producentów wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, producentów urządzeń elektrycznych, czy producentów pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli.

Redukcje zatrudnienia zapowiadają głównie producenci odzieży oraz producenci skór i wyrobów ze skór wyprawianych.

Jak tłumaczy BIEC, najsilniej w kierunku wzrostu wartości wskaźnika, a tym samym pogorszenia warunków na rynku pracy i wzrostu stopy bezrobocia oddziaływały zmienne opisujące liczbę bezrobotnych, którzy podjęli zatrudnienie oraz liczbę ofert pracy kierowanych do urzędów pracy.

"W marcu w ujęciu miesięcznym nieznacznie zmalała liczba bezrobotnych wyrejestrowujących się z urzędu pracy z tytułu podjęcia zatrudnienia. Po blisko 20 proc. wzroście odnotowanym w lutym (w porównaniu do stycznia), w marcu (w porównaniu do lutego) wielkość tego strumienia zmalała o 3 proc. (pracę znalazło blisko 4 tys. mniej bezrobotnych)" - podało BIEC.

Według niego spadek ten z pewnością stanowi, przynajmniej częściowo, korektę wzrostu odnotowanego miesiąc wcześniej, a liczba wakatów rejestrowanych w urzędach pracy podlega istotnym wahaniom miesięcznym od listopada ubiegłego roku. "W marcu, w porównaniu do lutego, odnotowano ponad 30 tys. mniej ofert pracy (blisko 25-proc. spadek). Spadek ten w całości skompensował wzrost odnotowany w lutym br. Podobnie spadła liczba wakatów ogłaszanych w Internecie. Barometr Ofert Pracy w marcu zmalał, choć zmiany były zróżnicowane w ujęciu regionalnym" - dodało Biuro w raporcie.