Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wykluczyła bezterminowo akcje Alterco SA z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA i nałożyła na spółkę karę 300 tysięcy złotych - poinformowała KNF w komunikacie po wtorkowym posiedzeniu.

Powodem jest niewywiązywanie się spółki z obowiązków informacyjnych, jakie w myśl ustawy o ofercie publicznej spoczywają na podmiocie giełdowym.

"W toku niniejszego postępowania administracyjnego ustalono, że Alterco SA począwszy od skonsolidowanego raportu okresowego za IV kwartał 2012 r. przekazała Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości jedenaście raportów okresowych po upływie określonych w rozporządzeniu terminów, natomiast pięciu raportów okresowych nie przekazała w ogóle" - głosi komunikat KNF.

Komisja dodaje, że "obecnie brak jest w ogóle informacji o sytuacji finansowej spółki, ponieważ ostatnim raportem okresowym, który spółka przekazała do publicznej wiadomości był skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2014 r. z dnia 2 marca 2015 r., którego składnikiem było skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki, sporządzone na dzień bilansowy 31 grudnia 2014 r."

"Inwestorzy nie mają zatem dostępu do kluczowych informacji dotyczących sytuacji finansowej spółki, a w konsekwencji ewentualne decyzje inwestycyjne mogą podjąć jedynie w całkowitym oderwaniu od jej aktualnej sytuacji finansowej. Obrót akcjami spółki w praktyce może się zatem odbywać bez możliwości racjonalnej oceny ich wartości. Taka sytuacja jest fundamentalnie sprzeczna z najważniejszą regułą rynku kapitałowego, tj. zasadą transparentności, i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa obrotu na rynku regulowanym i środków finansowych zaangażowanych przez jego uczestników w akcje spółki. Raporty okresowe są źródłem informacji tak istotnych, że ustawodawca nie przewidział sytuacji usprawiedliwiających brak ich przekazania" - stwierdza KNF.

Komisja zaznacza, że "dotychczasowe zachowanie spółki nie daje także rękojmi prawidłowego wykonywania obowiązków informacyjnych związanych z publikowaniem raportów okresowych w przyszłości". "W związku z powyższym Komisja nałożyła na spółkę łącznie sankcje administracyjne w postaci bezterminowego wykluczenia papierów wartościowych spółki z obrotu na rynku regulowanym oraz kary pieniężnej" - głosi komunikat.

Wykluczenie Alterco z GPW nastąpi po upływie 30 dni od dnia, w którym decyzja KNF stanie się ostateczna. Spółka ma bowiem możliwość odwoływania się od decyzji komisji.

Alterco SA to spółka działająca na rynku nieruchomości. Kłopoty ma od 2012 roku, a od 2013 wielokrotnie zawieszany był obrót jej akcjami na GPW.

Podczas wtorkowego posiedzenia KNF jednogłośnie nałożyła też karę pieniężną w wysokości 600 tys. zł na spółkę One-2-One SA. Powodem było również niewywiązywanie się spółki z obowiązków informacyjnych, wynikających z ustawy o ofercie.