"W formule reguły SRW (stabilizującej reguły wydatkowej) wyróżnia się część realną i nominalną. (...) Część nominalną stanowił do tej pory prognozowany wzrost cen, tj. dynamika CPI uzupełniona o korektę błędnych prognoz. Związana z rosnącą zmiennością inflacji nieprzewidywalność tej kategorii stanowi jednak czynnik znaczącej niepewności w procesie budżetowym. Spowodowało to konieczność wcześniejszego niż pierwotnie zakładano przeglądu formuły reguły, którego celem było wyeliminowanie ww. wady obecnie obowiązującej postaci części nominalnej" - napisano w dokumencie.

"W efekcie zaproponowano zastąpienie jednorocznego wskaźnika CPI i korekty błędów prognoz CPI celem inflacyjnym NBP (obecnie 2,5 proc.). Dzięki wprowadzeniu tej zmiany, część nominalna, podobnie jak realna, będzie bardziej przewidywalna, co zapewni większą stabilność polityki fiskalnej" - dodano.

Drugi cel projektu ustawy polega na umożliwieniu zwiększenia limitu wydatkowego w przypadku przewidywanej realizacji w roku budżetowym istotnych dochodów z działań jednorazowych i tymczasowych.

"Prognozowana kwota działań jednorazowych i tymczasowych, z których wartość każdego przekracza 0,03 proc. wartości produktu krajowego brutto, powiększa limit wydatkowy, a nie kwotę wydatków wynikającą z SRW, dzięki czemu zwiększenie to nie wpływa na kwotę wydatków obliczaną na kolejny rok" - napisano w projekcie ustawy.

Ustawa wchodzi w życie z mocą od dnia 1 grudnia 2015 r.

Projekt jest wniesiony przez grupę posłów PiS.