Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 24 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w lutym br., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Ogółem produkcja sprzedana przemysłu zwiększyła się w poprzednim miesiącu o 4,9% r/r (wobec oczekiwanego wzrostu średnio o 4,3%). Produkcja przedsiębiorstw budowlanych spadła o 0,3% r/r (oczekiwano spadku średnio o 1,5%).

"W stosunku do lutego ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 24 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych - o 18,9%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 16,0%, urządzeń elektrycznych - o 13,8%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 13,5%, maszyn i urządzeń - o 11,8%, mebli - o 11,6%, papieru i wyrobów z papieru - o 8,1%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych oraz wyrobów z metali - po 7,1%" - czytamy w komunikacie.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z lutym ub. roku, wystąpił w 9 działach, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego - o 16,5%, w produkcji napojów - o 5,5%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 1,8% oraz w produkcji odzieży - o 1,6%, podał też GUS.

"W stosunku do lutego ub. roku wzrost poziomu zrealizowanych robót odnotowano w jednostkach wykonujących głównie roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 17,8%, natomiast spadek produkcji wystąpił w podmiotach zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi - o 9,9% i w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu budynków - o 4,1%" - czytamy dalej.