W pismach do UOKiK i KNF poseł Kukiz’15 Jarosław Sachajko prosi o dokładne zbadanie planowanej transakcji przejęcia aktywów NN TFI przez Rockbridge TFI. Uważa, że w jej wyniku mogą zostać pokrzywdzeni uczestnicy funduszy zarządzanych przez Nationale-Nederlanden TFI.

Wątpliwości posła Sachajki budzi przyjęty sposób przeprowadzenia ogłoszonej przed kilkoma tygodniami transakcji. Zaplanowano ją w taki sposób, by operacja nie wymagała zgody KNF.
„Mając na względzie znaczenie powyższej transakcji dla praw uczestników funduszy inwestycyjnych wchodzących aktualnie w skład Nationale-Nederlanden TFI oraz kontrowersje związane z udziałem osób związanych z grupą Altus S.A. (do której należy Rockbridge TFI) w tzw. «aferze GetBack», zwracam się do Pana Prezesa z prośbą o podjęcie przez kierowany przez Pana Urząd wszelkich czynności niezbędnych do rzetelnego zbadania skutków i okoliczności tej transakcji, w szczególności w zakresie potencjalnego naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, będących uczestnikami otwartych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Nationale-Nederlanden TFI, a także z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszym piśmie” – napisał poseł Sachajko do Tomasza Chróstnego, prezesa urzędu antymonopolowego.
– Tak jak 90 proc. spraw, w których podejmuję interwencję, także w tym wypadku z prośbą zwrócił się jeden z wyborców – mówi Jarosław Sachajko.

Optymalny model

„Ze zdumieniem przyjmuję informacje o zaangażowaniu o charakterze politycznym w prywatną transakcję realizowaną w pełni transparentnie, z uwzględnieniem wszelkich obowiązujących przepisów prawa. Dziękując za informacje od Pana w tym obszarze, jeszcze mocniej musimy obserwować wszelkie tego typu aktywności, mając wciąż w pamięci politycznie motywowane, z udziałem nieuczciwej konkurencji oraz mediów niszczenie grupy Altus, a szczególnie że dotyczą one instrumentów notowanych i tym samym silnie narażonych na działania manipulacyjne” – napisała w odpowiedzi na pytania DGP Katarzyna Szwarc, przewodnicząca rady nadzorczej Rockbrige.
Rockbridge TFI należy do grupy kapitałowej Altus, kontrolowanej pośrednio przez Piotra Osieckiego. Na Osieckim ciążą zarzuty związane ze sprzedażą na rzecz GetBacku (obecnie działa pod nazwą Capitea) spółki EGB po zawyżonej cenie. Osiecki nie przyznaje się do zarzutów. Proces w sprawie GetBacku rozpoczął się w lutym tego roku. Na ławie oskarżonych zasiada łącznie 16 osób, które swoimi działaniami miały doprowadzić do utraty 3 mld zł przez ponad 9 tys. posiadaczy obligacji GetBack. KNF cofnęła Altus TFI zezwolenie na zarządzanie funduszami i nałożyła na firmę 7 mln zł kary w związku z działaniami Altusa w sprawie GetBacku. Zażalenie na tę decyzję, zarzucając KNF „liczne, rażące naruszenie prawa procesowego”, Altus złożył do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
W Rockbridge pracują specjaliści wcześniej zatrudnieni w Altusie, a Krzysztof Mazurek, obecny prezes Rockbridge, był w latach 2018–2019 szefem Altusa.
Katarzyna Szwarc podkreśla, że sposób przejęcia aktywów NN TFI „został uzgodniony przez jej strony jako najbardziej optymalny z punktu widzenia uzyskania przede wszystkim synergii obu struktur, w tym szczególnie z perspektywy interesów Uczestników funduszy poprzez konsolidację na rynku TFI”. Zapewnia, że „model jest w pełni zgodny z przepisami obowiązującego prawa i przewidziane prawem przez ustawodawcę połączenie dwóch TFI jest działaniem w pełni nakierowanym na ochronę Inwestorów zarządzanych przez łączące się podmioty funduszy (…)”.

Znaczenie wyceny

Zgodnie z ustaleniami grupa Nationale-Nederlanden w zamian za akcje swojego TFI otrzyma 9,9 proc. akcji Rockbridge. Jednym z ważnych powodów, który skłonił posła Sachajkę do interwencji, jest wycena obu spółek w tej transakcji. NN TFI zostało wycenione na 43 mln zł, co implikuje wycenę Rockbridge na poziomie 392 mln zł. Rockbridge zarządzał na koniec października aktywami o wartości 2,1 mld zł, a NN TFI dysponował 1 mld zł. Notowany na GPW Quercus TFI, zarządzający aktywami o wartości 2,7 mld zł, jest wyceniany na 186 mln zł.
Wycena podmiotów ma istotne znaczenie dla procesu przejęcia aktywów NN TFI – gdyby nowy akcjonariusz, który otrzyma akcje Rockbridge, przekroczył próg 10 proc. głosów na WZA, operacja wymagałaby zgody KNF. Jednocześnie, gdyby Rockbridge po prostu kupił akcje NN TFI, musiałby od KNF otrzymać zgodę na zarządzanie nowymi funduszami, a ich uczestnicy musieliby na to wyrazić zgodę podczas walnych zgromadzeń.
„Wycena Rockbridge TFI została sporządzona zgodnie ze sztuką metodą DCF, zaś jej prawidłowość została potwierdzona przez niezależnego biegłego. Z uwagi na tajemnicę zawodową, co Pan doskonale rozumie, żadnych szczegółów na temat parametrów wyceny przekazać Panu nie możemy” – napisała Katarzyna Szwarc w odpowiedzi na pytania DGP.
Nawiązując do wysokiej wyceny Rockbridge TFI, poseł Sachajko napisał, że „zasadne wydaje się więc, aby Komisja Nadzoru Finansowego podjęła czynności nadzorcze w zakresie kontroli rzetelności sporządzenia ww. wyceny Rockbridge TFI oraz w zakresie zbadania, czy jej wysokość nie miała na celu np. ominięcie wymogu uzyskania zgody KNF na przejęcie NN TFI przez Rockbridge”. ©℗