Sejm w piątek uchwalił nowelizację ustawy o Rzeczniku Finansowym, której głównym celem jest uporządkowanie kwestii wydawania środków z Funduszu Edukacji Finansowej.

Sejm w piątek uchwalił ustawę o zmianie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz niektórych innych ustaw. Za głosowało 231 posłów, 184 było przeciw, a 40 wstrzymało się od głosu. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Ustawa o Rzeczniku Finansowym znowelizowana

Podczas głosowania posłowie odrzucili wniosek o odrzucenie ustawy, a także zgłoszone przez Klub Parlamentarny Koalicji Obywatelskiej propozycje, których celem było uniemożliwienie Rzecznikowi Finansowemu tworzenia oddziałów terenowych (poprawka pierwsza), wykreślenie zapisów o dyrektorze generalnym Biura Rzecznika Finansowego (poprawka druga) oraz wprowadzenie zasady, że zmiany planu finansowego RF wymagają pozytywnej opinii sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

Sejm poparł dwie poprawki zgłoszone przez Klub Parlamentarny PiS. Jedna z nich przyspiesza wejście w życie niektórych przepisów ustawy. Druga poprawka nie jest związana z przedłożeniem, tylko dotyczy środków uzyskanych w 2022 r. w formie dotacji celowej na finansowanie zadań oświatowych. Poprawka zmierza do tego, aby środki z roku 2022 mogły zostać wykorzystane na te same cele w roku 2023.

Kto zarządza środkami z Funduszu Edukacji Finansowej

Głównym celem ustawy jest przede wszystkim uporządkowanie kwestii wydawania środków z Funduszu Edukacji Finansowej. Funduszem tym będzie zarządzać minister właściwy do spraw instytucji finansowych, natomiast o wyborze zdań, które będą finansowane ze środków FEF, decydować ma Rada Edukacji Finansowej. W jej skład będą wchodzić przedstawiciele: resortów finansów i edukacji, Rzecznika Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych, Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Narodowego Banku Polskiego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a także Polskiego Funduszu Rozwoju.

Nowe przepisy zakładają także wzmocnienie kompetencji Rzecznika Finansowego oraz lepsze wykorzystanie jego zasobów. Rzecznik będzie mógł występować w postępowaniach cywilnych klientów instytucji finansowych, a także ich spadkobierców. Ponadto uzyska możliwość tworzenia oddziałów terenowych, aby wsparcie tej instytucji było łatwiej dostępne.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2023 r. z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. (PAP)

autor: Marek Siudaj

ms/ mk/ pif/ skr/