Do konsultacji publicznych przekazano projekt mający na celu zapewnienie rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku, realizujący działania określone w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego - wynika z piątkowego komunikatu Ministerstwa Finansów.

Jak wyjaśniło ministerstwo w piątkowym komunikacie, trwają prace nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku, który realizuje działania określone w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK). Resort podkreślił, że zawarte w nim rozwiązania upraszczają przepisy i procedury administracyjne sprzyjając rozwojowi rynku kapitałowego w Polsce.

"Przekazujemy do konsultacji projekt realizujący szereg istotnych działań przewidzianych w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. Został on wypracowany w ramach szerokiego porozumienia między MF, KNF, Izbą Domów Maklerskich i Związkiem Banków Polskich. Dzięki wprowadzeniu tych przepisów m.in. zmniejszą się koszty regulacyjne dla wielu uczestników rynku finansowego, co, jak liczymy, przełoży się także na niższe koszty dla ich klientów i inwestorów" – powiedziała, cytowana w informacji, minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

MF doprecyzowało, że to drugi etap konsultacji publicznych projektu ustawy. Uwagi można zgłaszać przez trzy tygodnie, do 25 listopada 2022 r.

Według wiceministra finansów Artura Sobonia projekt jest odpowiedzią na wiele wyzwań zgłaszanych przez uczestników rynku kapitałowego. "W tej turze konsultacji chcemy kontynuować dobry dialog z biznesem" – podkreślił Soboń, cytowany w informacji.

Zgodnie z komunikatem resortu finansów w projekcie znalazły się przepisy, które mają wpływ na funkcjonowanie całego rynku kapitałowego, w tym firm i funduszy inwestycyjnych oraz instytucji infrastruktury, takich jak Giełda Papierów Wartościowych.

"Wprowadzamy do polskiego porządku prawnego takie rozwiązana jak jednolita licencja bankowa czy obligacje rozwojowe. Projekt realizuje też szereg postulatów rynku kapitałowego dotyczących eliminowania gold-platingu. Liczymy na konstruktywne uwagi wszystkich zainteresowanych, w ramach konsultacji" – dodała Katarzyna Szwarc, pełnomocniczka ministra finansów ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego.

W informacji wymieniono elementy Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, których postanowienia wdraża projekt: wprowadzenie Jednolitej Licencji Bankowej prowadzące do częściowego zniesienia obowiązków administracyjnych wobec banków prowadzących w swoich strukturach działalność maklerską; wprowadzenie definicji Obligacji Rozwojowych, tożsamej z zielonymi obligacjami określonymi przez międzynarodowe Zasady Zielonych Obligacji (Green Bond Principles); wprowadzenie regulacji dedykowanych funduszom ETF (Exchange-Traded Funds), eliminujące obowiązku regulacyjne niekompatybilne z ich modelem funkcjonowania; wprowadzenie przepisów umożliwiających rozwój w Polsce pożyczek papierów wartościowych (securities lending); wprowadzenie do polskiego porządku prawnego instytucji czynnego żalu; zmianę obowiązujących regulacji w zakresie funkcjonowania rynku kapitałowego mającą na celu wyeliminowanie przypadków gold-platingu.

Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego została przyjęta przez Radę Ministrów 1 października 2019 r. Według MF stanowi ona pierwszy szczegółowy i kompleksowy plan rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. Projekt został sfinansowany ze środków Komisji Europejskiej i opracowany we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). Realizacja Strategii przewidziana została na lata 2019–2023 i obejmuje 90 działań, w tym uproszczenie procedur administracyjnych dla uczestników rynku kapitałowego, zwiększenie płynności tego rynku i efektywności instytucji pośredniczących, oraz wzrost poziomu oszczędności prywatnych. (PAP)

mmu/ pad/