Rada TEP z dużym zaniepokojeniem obserwuje konflikt wewnątrz Rady Polityki Pieniężnej, dotyczący trybu jej pracy, sposobu wypracowywania decyzji dotyczących wysokości stóp procentowych oraz sposobu ich komunikowania. Wzywamy do zaniechania działań ograniczających niezależność członków RPP, bez której nie można liczyć na efektywne prowadzenie polityki pieniężnej.

Różnice w poglądach między członkami RPP stanowią ważny element procesu, w ramach którego wypracowywane są kolegialne decyzje. Nieodzowną cechą wyznaczającą sposób działania RPP jest niezależność jej członków. Nie może ona być w jakikolwiek sposób ograniczana. Swoboda wypowiedzi niezależnych członków RPP jest konstytucyjnie zagwarantowana (art.31 Konstytucji RP). Ograniczanie dostępu członków RPP do materiałów i kontaktów z ekspertami, zatrudnionymi w NBP, jest niedopuszczalne, a jeśli występuje, to musi negatywnie wpływać na możliwość realizacji konstytucyjnego obowiązku, jakim jest dbanie o wartość polskiego pieniądza (art. 227 Konstytucji RP). Niedopuszczalne jest także publiczne sugerowanie przez część Rady „rozważenia skierowania w tej sprawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa” wobec innych członków, krytycznie odnoszących się do decyzji RPP. Ma to bowiem charakter zastraszania osób prezentujących inne zdanie, wskazujących na istotne problemy w funkcjonowaniu RPP.

Wzywamy do zaniechania działań ograniczających niezależność członków RPP.

Rada Towarzystwa Ekonomistów Polskich

Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP) krzewi wiedzę ekonomiczną i wyjaśnia zjawiska gospodarcze współczesnego świata, propagując poszanowanie własności prywatnej, wolną konkurencję oraz wolność gospodarczą, jako warunki rozwoju Polski. Zrzesza praktyków biznesu i teoretyków różnych dziedzin nauk ekonomicznych.