Według wstępnych szacunków skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) PGE Polskiej Grupy Energetycznej wyniósł ok. 8,1 mld zł, natomiast zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej ok. 3,6 mld zł w 2014 roku, podała spółka. "Powyższy szacunek uwzględnia istotne niegotówkowe zdarzenia jednorazowe, które wystąpiły w 2014 roku:

- przychody z tytułu przedterminowego rozwiązania umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (tzw. rekompensat KDT) w wysokości ok. 1.539 mln zł, odpowiednio zwiększające raportowany zysk EBITDA,
- rozwiązanie rezerw w wyniku korzystnych wyroków Sądu Apelacyjnego odnośnie sporów dotyczących rekompensat KDT w wysokości ok. 246 mln zł, odpowiednio zwiększające raportowany zysk EBITDA,
- rozwiązanie rezerwy na przyznane nieodpłatnie uprawnienia do emisji CO2 za rok 2013 w wysokości ok. 751 mln zł, odpowiednio zwiększające raportowany zysk EBITDA,
- utworzenie rezerw na koszty związane z realizacją Programów Dobrowolnych Odejść w wysokości ok. 404 mln zł, odpowiednio zmniejszających raportowany zysk EBITDA,
- odpis aktualizujący uwzględniający szacowaną utratę wartości instrumentów finansowych w wysokości ok. 386 mln zł, odpowiednio zmniejszający raportowany zysk netto" - czytamy w komunikacie.

PGE informuje także, że istotny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe ma również zmiana polityki rachunkowości w zakresie tworzenia rezerwy rekultywacyjnej dla kopalni odkrywkowych, polegająca na aktywowaniu kosztów przyszłej rekultywacji wyrobiska powstałego na skutek wydobycia nadkładu.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz 11-proc. w OZE.