Na stronach Rządowego Centrum Legislacji w poniedziałek opublikowano projekt noweli o VAT, której celem jest wpisanie do przepisów zwolnień dotyczących dostaw na rzecz sił zbrojnych państw członkowskich NATO.

„Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług przewiduje wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług1 , (…) mających na celu implementację dyrektywy Rady (UE) 2019/2235 z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej i dyrektywę 2008/118/WE w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego w odniesieniu do działań obronnych w ramach Unii2 , (…)” – napisano w uzasadnieniu do projektu ustawy.

W uzasadnieniu czytamy, że zmieniony zostanie art. 11 ustawy o VAT. Po zmianie „przemieszczenie towarów przez siły zbrojne państwa członkowskiego biorącego udział w działaniach obronnych prowadzonych w celu realizacji działania Unii w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony lub przez towarzyszący im personel cywilny z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, uznaje się za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w przypadku gdy towary nie zostały przez nich nabyte zgodnie ze szczególnymi zasadami regulującymi opodatkowanie podatkiem od wartości dodanej na krajowym rynku jednego z państw członkowskich dla sił zbrojnych państwa członkowskiego biorącego udział w działaniach obronnych prowadzonych w celu realizacji działania Unii w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, jeżeli import tych towarów nie mógłby korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT”.

W projekcie zapisana także została zmiana w art. 45 ustawy o VAT, ma mocy której zostanie zwolniony z podatku import towarów przez siły zbrojne innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich do użytku własnego takich sił lub towarzyszącego im personelu cywilnego lub też w celu zaopatrzenia ich mes lub kantyn, jeżeli siły te biorą udział w działaniach obronnych prowadzonych w celu realizacji działania Unii w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.

Wreszcie, proponuje się zmianę w art. 89 ustawy o podatku od towarów i usług, co sprawi, że w odniesieniu do sił zbrojnych państw członkowskich biorących udział w działaniach obronnych prowadzonych w celu realizacji działania Unii w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony i ich personelu cywilnego będą mogły zostać zastosowane zwroty podatku VAT na warunkach określonych w rozporządzeniu wykonawczym.

Nowelizacja, zgodnie z projektem, ma wejść w życie 1 lipca 2022 r.