Akcjonariusze Globe Trade Centre (GTC) zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji do 97 111 024 akcji serii O bez prawa poboru, podała spółka.

"Zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia, zarząd może przeprowadzić transakcję w ciągu najbliższych 6 miesięcy, jednakże jego intencją jest przekazanie inwestorom wyników za II kwartał 2021 r. przed ewentualną emisją nowych akcji" - czytamy w komunikacie.

Obecnie kapitał spółki dzieli się na 485 555 122 akcji.

"Emisja akcji serii O będzie miała charakter subskrypcji prywatnej [...] która jest skierowana wyłącznie do wybranych inwestorów [...] i jako taka jest zwolniona z obowiązku opublikowania prospektu emisyjnego" - czytamy w uchwale walnego zgromadzenia.

Uprawnieni inwestorzy wskazani do uczestnictwa w procesie budowania księgi popytu na akcje serii O powinni złożyć deklaracje zainteresowania objęciem akcji po cenie, która nie będzie niższa od ceny emisyjnej ustalonej przez zarząd spółki, podkreślono.

"Zasady subskrypcji będą uwzględniać następujące zasady ogólne: 1. Akcje serii O mogą być zaoferowane inwestorom, którzy spełniają następujące warunki: i) są inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Prospektowego; lub ii) nabywają papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100 000 euro na inwestora" - czytamy dalej.

Wyłączenie nowej emisji z prawa poboru ma umożliwić spółce realizację jej celów strategicznych, podkreślono.

"Celem podwyższenia kapitału zakładowego [...] jest umożliwienie spółce osiągnięcia jej celów strategicznych oraz ułatwienia dalszego rozwoju działalności spółki. Wpływy z emisji akcji serii O zostaną wykorzystane w celu sfinansowania nabycia nieruchomości i rozwoju projektów na posiadanym przez spółkę banku ziemi, przy utrzymaniu poziomu wskaźnika LtV zgodnego ze średniookresowym celem przyjętym przez spółkę. [...] Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru powinno pozwolić spółce na poszerzenie jej bazy inwestorów poprzez zaoferowanie akcji serii O w subskrypcji prywatnej nowym oraz obecnym inwestorom na terytorium Polski oraz za granicą" - czytamy w uzasadnieniu.

Grupa GTC jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej, oferującą powierzchnie biurowe i handlowe. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r. W 2020 r. miała ok. 160 mln euro przychodów z najmu i usług.

(ISBnews)