"Z zastrzeżeniem wystąpienia satysfakcjonujących warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych, Emitent wyemituje obligacje o następujących parametrach:

Reklama

1) termin zapadalności obligacji będzie wynosił do 3 lat;

2) obligacje będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone;

3) obligacje zostaną wyemitowane w trybie proponowania nabycia zgodnie z art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, w sposób, który nie będzie wymagał od emitenta sporządzenia prospektu ani memorandum informacyjnego;

4) obligacje będą podlegały wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

5) świadczenia emitenta z tytułu obligacji będą miały charakter wyłącznie pieniężny i będą polegać na zapłacie wartości nominalnej oraz oprocentowania;

6) oprocentowanie obligacji będzie oprocentowaniem zmiennym" - czytamy w komunikacie.

Szczegółowe parametry emisji obligacji zostaną ustalone w procesie rozmów z inwestorami i budowania księgi popytu, podano także.

Develia kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2020 r. sprzedała 1 361 lokali mieszkalnych i usługowych.

(ISBnews)