"Przychody Grupy Przemysłowej PJP Makrum za 6 m-cy 2021 r. wyniosły 123 mln zł i były niższe o 50,5 mln zł (-29,1%), w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2020 r. Główną przyczyną zmian r/r wartości przychodów ze sprzedaży jest spadek przychodów w segmencie budownictwa przemysłowego o 55,3 mln zł (-57,1%), co przede wszystkim jest wynikiem wczesnego etapu realizacji dużych kontraktów (Tłoczni Gazu w Odolanowie oraz osiedla mieszkaniowego pod nazwą Perfumiarnia w Poznaniu), zmian projektowych wniesionych przez inwestorów po podpisaniu umów oraz przesunięcia części prac budowlanych o 2-3 miesiące" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Na niesatysfakcjonujący poziom sprzedaży i mniejsze zaangażowanie kosztowe na budowach miał również wpływ okres zimowy (I kwartał 2021 r.), który utrudnił prace ziemne i te wykonywane na zewnątrz, co spowodowało niski stopień przerobu na poszczególnych kontraktach, a w rezultacie ograniczenie możliwości wystawienia faktur sprzedaży, podkreślono w materiale.

"W II półroczu 2021 r. grupa zakłada wyższe zaangażowanie na kontraktach i oczekuje znacznego wzrostu przychodów - celem jest osiągnięcie poziomu zbliżonego do roku 2020" - powiedział prezes Piotr Szczeblewski, cytowany w komunikacie.

Reklama

Wzrost przychodów w I półr. br. o 10,3 mln zł, tj. 16,7% odnotowano w segmencie systemów przeładunkowych grupy. Produkt ten kierowany jest głównie na rynki eksportowe (82,3% w I półroczu). W raportowanym okresie sprzedaż systemów przeładunkowych (r/r) na główny rynek zbytu, tj. rynek niemiecki, spadła o 0,6 mln zł, tj. o 2,4% (do poziomu 23,7 mln zł); natomiast na rynku francuskim wzrosła o 5,1 mln zł, tj. 42,3% (do poziomu 17,1 mln zł), podano w materiale.

"Znaczący wzrost wartości sprzedaży o 4 mln zł, tj. 45,3% (do poziomu 12,8 mln zł) odnotowano również na rynku krajowym. W kolejnych miesiącach 2021 r. Grupa oczekuje istotnego wzrostu przychodów w tym segmencie, z uwagi na popularność jakim cieszy się produkt" - podkreślił prezes.

W segmencie maszyn i urządzeń sprzedaż spadła o 5,5 mln zł, tj. 36,8%, w tym odnotowano spadek sprzedaży parkingów Modulo o 4,5 mln zł, tj. 46,0%, oraz spadek sprzedaży maszyn Makrum o 3,1 mln zł, tj. 58,6%, podano także.

"Główną przyczyna takiego stanu rzeczy jest utrzymujący się stan niepewności w związku z COVID-19 i ograniczona skłonność do podejmowania ryzyka, skutkująca odkładaniem w czasie decyzji o kapitałochłonnych inwestycjach/modernizacjach czy kapitalnych remontach parku maszyn. Spadek sprzedaży maszyn i parkingów spółka traktuje jako stan przejściowy i oczekuje, iż do końca roku uda się powtórzyć obroty w tym segmencie z roku 2020" - wyjaśnił Szczeblewski.

Najnowszym segmentem, w którym działa spółka jest wyposażenie magazynów. PJP Makrum oferuje temu perspektywicznemu rynkowi wózki widłowe oraz regały magazynowe.

"W okresie 6 m-cy 2021 roku sprzedaż wyposażenia magazynów wyniosła 2,1 mln zł. W drugim półroczu 2021 r. planowane jest znaczne zwiększenie przychodów również w tym obszarze. Szybkiemu rozwojowi segmentu sprzyja boom na rynku magazynowym" - zapowiedział prezes.

W I poł. 2021 r. spółka miała 1,34 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 7,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Wynik EBITDA był pozytywny i wyniósł 0,92 mln zł wobec 13,56 mln zł rok wcześniej.

W samym II kw. 2021 r. Makrum odnotowało 0,87 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 7,81 mln zł zysku rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 1,08 mln zł wobec 6,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 65,88 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 90,54 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2021 r. wyniósł 1,37 mln zł wobec 1,77 mln zł straty rok wcześniej.

Działalność Grupy Przemysłowej PJP Makrum realizowana jest w trzech obszarach: produkcji konstrukcji stalowych, budownictwie komercyjnym i systemach przeładunkowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 341,88 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)