Lotos Exploration & Production Norge (Lotos Norge) - spółka zależna Grupy Lotos - złożył aplikacje w kolejnej rundzie koncesyjnej APA (ang. Awards in Predefined Areas) w Norwegii, podała Grupa Lotos. Lotos Norge podpisał także z AkerBP umowę dotyczącą tzw. harmonizacji udziałów na koncesjach w obszarze NOA (North of Alvheim) oraz Fulla

Większość z wnioskowanych obszarów zlokalizowanych jest w miejscach, w których spółka posiada już swoje udziały i prowadzi działalność poszukiwawczo-wydobywczą, min.: NOAKA oraz Sleipner. Natomiast jeden z obszarów, zgłoszony wspólnie z PGNiG Norway, znajduje się w części Morza Północnego, gdzie dotychczas Lotos nie prowadził aktywnych poszukiwań i wydobycia węglowodorów. Obydwa koncerny od lat współpracują ze sobą właśnie m.in. w segmencie wydobywczym w Norwegii. Zgodnie z obowiązującą od 2019 roku umową, spółka z grupy kapitałowej PGNiG jest wyłącznym odbiorcą gazu ziemnego wydobywanego w Norwegii przez Lotos Norge, podkreślono.

Podczas ostatniej rundy (APA 2020) Lotos Norge otrzymał 3 nowe koncesje. Wyniki obecnej rundy zostaną ogłoszone w styczniu 2022 roku, zaznaczono.

Lotos Norge podpisał także z AkerBP umowę dotyczącą tzw. harmonizacji udziałów na koncesjach w obszarze NOA (North of Alvheim) oraz Fulla. Dokumenty trafią teraz do zatwierdzenia przez norweskie władze. Dokument reguluje wymianę udziałów pomiędzy Lotos Norge a AkerBP w 8 koncesjach: PL873, PL026B, PL364, PL442, PL442B, PL442C, PL874, PL026. Finalnie, w wyniku przeprowadzonych negocjacji, Lotos w każdej z nich będzie miał efektywny, jednolity udział na poziomie 12,3%, podano także w materiale.

Porozumienie uprości współpracę oraz rozliczenia pomiędzy partnerami. Pozwolą na to równe udziały oraz bardziej zbilansowana struktura produkcji w podziale ropa/gaz. W rezultacie nie będzie np. konieczności zawierania komercyjnych umów pomiędzy poszczególnymi aktywami w związku z ich uruchamianiem do produkcji na przestrzeni czasu (co wymuszają istniejące ograniczenia przerobowe na platformie procesowej). Wszystko to przełoży się na wzrost skali projektu z pespektywy Lotosu oraz na wyższą wartość nowych prospektów w otaczającym NOAKA obszarze we współpracy z AkerBP. Dokonano także wyboru koncepcji zagospodarowania dla obszaru NOAKA. Do końca 2022 roku ma zostać przygotowany plan zagospodarowania złóż, a na rok 2027 zaplanowano uruchomienie produkcji, wyjaśniono również.

NOAKA jest jednym z kluczowych projektów rozwojowych na Morzu Północnym, z łącznym potencjałem ponad 500 mln boe zasobów wydobywalnych (udział 100%). Dla Lotosu projekt stanowi bazę do dalszego rozwoju spółki na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Dotyczy on zagospodarowania odkrytych złóż w obszarze na północ od Heimdal: Frigg Gamma Delta, Langfjellet, Liatårnet, Rind, Fulla oraz Froy z operatorem AkerBP, a także złóż Krafla oraz Askja, w których Lotos nie posiada udziałów, a których operatorem jest firma Equinor.

Lotos Norge jest też w przededniu podpisania finalnych umów dotyczących harmonizacji oraz wyboru koncepcji zagospodarowania dla zlokalizowanego w obszarze Heimdal projektu Trell/Trine. Jego operatorem jest firma AkerBP. Obecnie zakładana jest możliwość zagospodarowania poprzez podłączenie do jednostki pływającej, której zadaniem jest wydobywanie, wstępne oczyszczenie, przechowywanie oraz przeładunek ropy naftowej i gazu ze złóż podmorskich (tzw. infrastruktury FPSO, ang. floating production, storage and offloading) w obszarze Alvheim. Potencjał zasobowy tych złóż spółka szacuje na ok. 2,6 mln boe dla udziału Lotosu, z możliwością uruchomienia wydobycia w 2025 roku. Ostateczny udział Lotosu w złożach Trell/Trine to 11,9%, podsumowano.

Lotos Exploration & Production Norge prowadzi działalność w dziedzinie poszukiwań i wydobycia węglowodorów na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Należy do grupy kapitałowej Lotos Upstream (wchodzącej w skład grupy kapitałowej Lotos), w której odpowiada za realizację strategii segmentu wydobywczego Lotosu na Morzu Północnym.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 20,9 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)