Rada Ministrów we wtorek przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych. Ustawa ma dostosować polskie prawo do regulacji unijnych – poinformowano w komunikacie.

Rada Ministrów we wtorek przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

„Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów UE, jeśli chodzi o fundusze inwestycyjne oraz zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Dotyczy to np. likwidacji barier we wprowadzaniu funduszy inwestycyjnych do obrotu w UE oraz ustanowienia jasnych zasad dotyczących wycofania się przez fundusz inwestycyjny z działalności prowadzonej w innym państwie UE” – napisano w komunikacie KRPM po wtorkowej Radzie Ministrów.

Jak wskazano w informacji, nowe rozwiązana mają także na celu ułatwienie prowadzenia działalności transgranicznej przez przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania, takie jak fundusze inwestycyjne oraz alternatywne fundusze inwestycyjne.

Wśród najważniejszych rozwiązań, które mają zostać wprowadzone, w komunikacie wskazano jednolite wymagania dotyczące informacji reklamowych, kierowanych do inwestorów AFI (alternatywne fundusze inwestycyjne) i UCITS (przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe).

Nowe przepisy mają też zapewnić większą ochronę inwestorów oraz ułatwiony dostęp do informacji na temat przepisów krajowych, mających zastosowanie do informacji reklamowych. W tym celu na właściwe organy nałożono obowiązek udostępniania treści tych przepisów na stronach internetowych tych organów wraz z nieoficjalnymi streszczeniami.

W projekcie zapisano ustanowienie centralnej bazę danych, która będzie dostępna poprzez stronę internetową. Dotyczy ona transgranicznego wprowadzania do obrotu przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania oraz wprowadzenia procedury weryfikacji ex ante informacji reklamowych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Nowe przepisy, zaakceptowane przez Radę Ministrów, rozszerzają zakres danych, jakie UCITS (fundusze inwestycyjne otwarte) lub ZAFI (np. fundusze inwestycyjne zamknięte) muszą przekazać organom nadzoru (w przypadku Polski będzie to Komisji Nadzoru Finansowego) przed rozpoczęciem transgranicznego wprowadzania do obrotu na terenie UE.

W projekcie nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych wprowadzono także jasne warunki, na jakich następuje zaprzestanie wprowadzania do obrotu jednostek uczestnictwa lub udziałów UCITS lub AFI (np. funduszy inwestycyjnych zamkniętych) w przyjmującym państwie UE. W nowych przepisach znalazła się też zmiana ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, która dostosowują ją do unijnych przepisów o finansowaniu społecznościowym (crowdfundingu).

Nowe przepisy, jak wynika z komunikatu, mają wejść w życie 2 sierpnia 2021 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.