Poparli uwzględnienie w ustawie nowego programu wieloletniego "Senior+ na lata 2021-2025" z budżetem 60 mln zł w 2021 r., programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 (11,4 mln zł w 2021 r.) oraz program wymiany 48 silników i 19 przekładni głównych w śmigłowcach Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w latach 2021-25 (39,03 mln zł w 2021 r.). Lista jednostek, dla których zaplanowano dotacje celowe zostanie rozszerzona m.in. o Instytut Ogrodnictwa, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego oraz Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.

Sejm sprzeciwił się natomiast przekazaniu z budżetu państwa 4 mld zł na dodatki do wynagrodzeń dla wszystkich pracowników medycznych zajmujących się chorymi na COVID-19 (a nie tylko dla skierowanych przez wojewodów) oraz 1,95 mld zł na dofinansowanie leczenia chorób nowotworowych i układu sercowo-naczyniowego. Posłowie nie zgodzili się też na przeznaczenie dodatkowych 2,5 mld zł na podwyżki dla nauczycieli, a także 300 mln zł na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu do nauczania zdalnego dla uczniów. Ustawa budżetowa na 2021 r. zakłada m.in. deficyt budżetowy na poziomie 82,3 mld zł i wzrost PKB w wysokości 4% i średnioroczną inflację na poziomie 1,8%. Wzrost inwestycji ma wynieść 4%. Dochody zaplanowano na poziomie 404,4 mld zł, wydatki - na poziomie 486,7 mld zł. Deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) ustalono na poziomie ok. 6% PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. general government) na poziomie 64,7% PKB. Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne budżetu obejmują także: wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń o 2,8% oraz wzrost spożycia prywatnego, w ujęciu nominalnym, o 6,3%. W ustawie budżetowej na 2021 rok zapewniono m.in.: - finansowanie programu Rodzina 500+ (41 mld zł), - zwiększenie nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do poziomu 5,3% PKB (wydatki budżetowe w porównaniu do 2020 r. wzrosną o ok. 12,9 mld zł, tj. wzrost o 104%), - waloryzację rent i emerytur od 1 marca 2021 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,84% (szacowany łączny koszt wynosi ok. 9,6 mld zł), - realizację świadczenia "Dobry start" (1,4 mld zł), - finansowanie zadań w ramach Funduszu Solidarnościowego, - finansowanie potrzeb obronnych Polski na poziomie zwiększonym do 2,2% PKB, - wzrost wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki, - finansowanie zadań w obszarze mieszkalnictwa, - zadania w zakresie transportu lądowego: infrastruktury drogowej oraz krajowych pasażerskich przewozów kolejowych.