"Biorąc pod uwagę wpływ koronawirusa na gospodarkę UE, oczekuje się, że wolumen kredytów zagrożonych wzrośnie w całej UE, chociaż nadal nie wiadomo, jaki będzie wymiar czasowy i skala tego wzrostu. W zależności od tego, jak szybko gospodarka UE wyjdzie z kryzysu związanego z koronawirusem, jakość aktywów banków - a, co za tym idzie, ich zdolność udzielania kredytów - może ulec pogorszeniu" - czytamy w komunikacie.

Proponowane działania Komisji mają na celu:

- dalszy rozwój wtórnych rynków aktywów zagrożonych - banki będą mogły przenosić kredyty zagrożone ze swojego bilansu, zapewniając jednocześnie dalszą wzmocnioną ochronę dłużników. Komisja dostrzega zalety ustanowienia centralnego elektronicznego centrum danych na szczeblu UE; takie centrum funkcjonowałoby jako repozytorium danych służące wymianie informacji miedzy sprzedawcami, nabywcami kredytów, podmiotami obsługującymi kredyty, spółkami zarządzania aktywami i prywatnymi platformami kredytów zagrożonych)

- reformę unijnych przepisów dotyczących niewypłacalności przedsiębiorstw i odzyskiwania długów, aby umożliwić konwergencję ram prawnych dotyczących niewypłacalności w całej UE, przy jednoczesnym utrzymaniu standardów ochrony konsumentów. Większa konwergencja w zakresie postępowań upadłościowych zwiększyłaby - w ocenie Komisji - pewność prawa i przyspieszyłaby odzyskiwanie wartości zarówno na korzyść wierzyciela, jak i dłużnika

- wspieranie tworzenia krajowych spółek zarządzania aktywami i współpracy między nimi. Spółki te zapewniłyby pomoc bankom w trudnościach, umożliwiając im przenoszenie kredytów zagrożonych z ich bilansów. Zdaniem Komisji, unijna sieć krajowych spółek zarządzania aktywami mogłaby umożliwić podmiotom krajowym wymianę najlepszych praktyk, egzekwowanie standardów w zakresie danych i przejrzystości oraz lepszą koordynację działań. Sieć krajowych spółek zarządzania aktywami mogłaby wykorzystywać centrum danych do koordynowania i współpracy w celu wymiany informacji na temat inwestorów, dłużników i podmiotów obsługujących

- środki zapobiegawcze. Władze mają możliwość wdrożenia w razie potrzeby zapobiegawczych środków wsparcia publicznego w celu zapewnienia dalszego finansowania gospodarki na mocy unijnej dyrektywy w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków oraz ram pomocy państwa.