Zarząd spółki będzie mógł odstąpić od badania przez biegłego rewidenta aportów wnoszonych do spółek akcyjnych, takich jak zbywalne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego.
Senat przyjął poprawki do projektu nowelizacji kodeksu spółek handlowych, uchwalonego przez Sejm 9 maja 2008 r. Senatorowie wyłączyli obowiązek składania do sądu rejestrowego oraz ogłaszania sprawozdania zarządu o objęciu lub nabyciu przez spółkę własnych akcji w odniesieniu do niektórych świadczeń.

Na warunkach rynkowych