"Zarząd (…) postanowił przedłożyć zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu PKO Banku Polskiego rekomendację wypłaty dywidendy za 2013 r. w wysokości 937.500 tys. zł (tj. w kwocie stanowiącej 31,65% sumy zysku netto za 2013 r. oraz niepodzielonej straty z lat ubiegłych, wynoszącej 271.242 tys. zł), czyli 0,75 zł brutto na jedną akcję" - czytamy w komunikacie.

Bank tłumaczy, że niepodzielona strata z lat ubiegłych powstała w wyniku wprowadzenia przez PKO BP retrospektywnej zmiany zasad rachunkowości w zakresie rozpoznawania przychodów i kosztów z tytułu opłat pobranych/zapłaconych przez bank z tytułu przystąpienia klientów do umów ubezpieczeń związanych z produktami bankowymi oferowanymi przez PKO BP.

Zarząd zaproponował ustalenie dnia dywidendy na dzień 18 września 2014 r., a terminu wypłaty dywidendy na dzień 3 października 2014 r., podano także.

"Decyzja w sprawie rekomendowanego podziału zysku za 2013 r. jest spójna z deklarowaną przez PKO Bank Polski polityką dywidendy przyjętą przez Zarząd i Radę Nadzorczą PKO Banku Polskiego, która zakłada stabilne realizowanie wypłat z zysku dla akcjonariuszy w długim terminie w kwocie nadwyżki kapitału powyżej przyjętych minimalnych wskaźników adekwatności kapitałowej" - czytamy dalej.

Wypłata dywidendy w proponowanej wysokości pozwoli zachować miary adekwatności kapitałowej na bezpiecznym poziomie, zgodnym ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz zapewni rozwój działalności kredytowej PKO BP, podkreśla instytucja.

Akcjonariusze PKO BP zdecydowali w czerwcu br. o wypłacie dywidendy w łącznej wysokości 2,25 mld zł z zysku za 2012 r. (co stanowiło 61,12% rocznego zysku) oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych. Dywidenda przypadająca na jedną akcję wyniosła 1,80 zł.

Z zysku za 2011 rok PKO BP wypłacił dywidendę w wysokości 1.587,50 mln zł, tj. 1,27 zł na akcję. Stanowiło to 40,15% zysku netto za 2011 rok.