TEZA: Osobą upoważnioną do odbioru pism dla osoby prawnej jest organ uprawniony do reprezentowania jej przed sądem.
Sygn. akt I ACz 1136/15
POSTANOWIENIE SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
z 2 grudnia 2015 r.
STAN FAKTYCZNY
Sąd okręgowy wydał wyrok w sprawie, w której strona pozwana oznaczona została jako A.R. oraz (...) sp. z o.o. w Ł. Z dołączonego do akt wydruku z KRS wynikało, że spółka miała jednoosobowy zarząd w osobie A.R. Organem uprawnionym do reprezentacji był zarząd, oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w przypadku zarządu wieloosobowego składało dwóch członków zarządu lub członek zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego oznaczało to, że organem uprawnionym do reprezentacji jest członek zarządu.
Po wydaniu wyroku w ustawowym siedmiodniowym terminie został złożony wniosek o sporządzenie i przesłanie go wraz z uzasadnieniem, podpisany przez A.R. Pełnomocnik pozwanego A.R. w ustawowym terminie złożył wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku.
Po tym jak został on sporządzony, w wydanym zarządzeniu przewodniczący nakazał odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi pozwanego A.R. oraz A.R., z tym że temu drugiemu w trybie art. 9 z ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.; dalej: k.p.c.). A.R. odebrał odpis wyroku wraz z uzasadnieniem, a po 13 dniach została złożona apelacja pozwanej podpisana przez A.R. Sąd wezwał A.R., by wskazał, czy apelację złożył jedynie w swoim imieniu, czy również spółki. Pozwany podał, że jest ona składana w jego imieniu oraz reprezentowanego podmiotu. Dołączył wydruk z KRS, z którego wynika, że spółka znajduje się w likwidacji. Zgodnie z odpisem z KRS likwidatorem upoważnionym do reprezentacji spółki był A.R.
Sąd okręgowy odrzucił apelację spółki i wskazał, że przekroczyła dwutygodniowy termin od dnia, w którym upłynął termin do żądania uzasadnienia. Spółka złożyła zażalenie.
UZASADNIENIE
Sąd apelacyjny uchylił zaskarżone postanowienie. Wskazał, że ze złożonego w toku postępowania wydruku z KRS wynikało, iż A.R. był upoważnionym do reprezentacji spółki członkiem zarządu. W dniu wydania wyroku był on likwidatorem uprawnionym do jednoosobowego składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych spółki. Wprawdzie na wydruku z KRS brak było aktualnych danych, niemniej osobą uprawnioną do reprezentacji pozwanej był zawsze A.R. Podał też, że działał w imieniu obu podmiotów.
Należy więc przyjąć, że apelacja została złożona przez spółkę w ustawowym terminie. Wprawdzie przesyłka zawierająca odpis wyroku z uzasadnieniem nie określała prawidłowo adresata, ale nakazywanie ponownego doręczania wyroku stanowiłoby nadmierny formalizm. Stosownie do art. 133 par. 2 k.p.c. osobą upoważnioną do odbioru pism dla osoby prawnej jest organ uprawniony do reprezentowania jej przed sądem, a zatem w rozpoznawanej sprawie A.R. Należy więc przyjąć, że odpis wyroku z uzasadnieniem został doręczony i pełnomocnikowi pozwanego, i spółce, ale na prywatny adres jej przedstawiciela. Apelacja określona jako apelacja obojga pozwanych została więc złożona w ustawowym terminie.