Zarząd Ciechu będzie rekomendował radzie nadzorczej i akcjonariuszom niewypłacanie dywidendy z zysku wypracowanego w 2013 r., poinformowała spółka.

"Zarząd emitenta podjął uchwałę (…) w sprawie "propozycji podziału zysku netto Ciech S.A. za rok 2013", w której zarząd emitenta rekomenduje walnemu zgromadzeniu emitenta przeznaczyć zysk netto emitenta za 2013 rok w wysokości 100 692 846,14 zł w całości na kapitał zapasowy" - podano w raporcie.

Ciech odnotował 49,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 430,58 mln zł straty rok wcześniej

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2013 r. wyniósł 100,69 mln zł wobec 484,77 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego, a jej przychody przekraczają 4 mld zł rocznie. Ciech skupia ponad 30 spółek i znajduje się w gronie pięćdziesięciu największych przedsiębiorstw w Polsce. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od lutego 2005 roku Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie.