Tauron Polska Energia odnotował 95,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2013 r. wobec 207,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 224,96 mln zł wobec 332,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4.921,69 mln zł w IV kw. 2013 r. wobec 6.538,74 mln zł rok wcześniej.

W całym 2013 r. spółka miała 1.308,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1.476,39 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 19.131,12 mln zł w porównaniu z 24.752,99 mln zł rok wcześniej.

"Najważniejszą przyczyną spadku przychodów jest zmiana modelu handlu energią elektryczną wytwarzaną przez Grupę. W 2012 r. większość energii sprzedawano przez giełdę, natomiast w 2013 r. istotnie zredukowano sprzedaż energii poza Grupę na rzecz sprzedaży dokonywanej bezpośrednio pomiędzy spółkami Grupy, która podlega wyłączeniu konsolidacyjnemu" - czytamy w komunikacie.

Raportowana EBITDA w 2013 r. wyniosła 3,66 mld zł wobec 3,85 mld zł w 2012 r.

"Po wyeliminowaniu istotnych zdarzeń jednorazowych (odpisy aktualizujące wartość aktywów wytwórczych: 276 mln zł, odpisy aktualizujące wartość kolorowych certyfikatów: 42 mln zł, rezerwa na uprawnienia do emisji CO2 (nieotrzymane w 2013 r.): 270 mln zł), EBITDA wyniosłaby ok. 4,3 mld zł, co oznacza wzrost w stosunku do porównywalnej EBITDA 2012 r. (skorygowanej o przychody z tytułu rekompensat KDT księgowane w 2012 r.) o ok. 30 proc. rok do roku" - wskazuje spółka.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w całym 2013 r. wyniósł 1.688,97 mln zł wobec 1.435,19 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Tauron jest drugim co do wielkości producentem energii elektrycznej w Polsce, a także największym dystrybutorem i największym sprzedawcą energii elektrycznej. W skład Grupy Tauron wchodzą m.in. Tauron Wytwarzanie, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż, Tauron Obsługa Klienta, Południowy Koncern Węglowy, Tauron Ekoenergia oraz Tauron Ciepło.