Pierwotna oferta publiczna PKP Cargo rozpocznie się dzisiaj od budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Oferta obejmie 21.669.007 akcji zwykłych serii A na okaziciela o wartości nominalnej 50 zł każda, stanowiących 50% minus jedna wszystkich, podała spółka w prospekcie. Cena maksymalna zostanie opublikowana jeszcze dzisiaj.

Budowa księgi popytu potrwa do 22 października. W dniach 9-21 października odbędą się zapisy inwestorów indywidualnych. Na 22 października zaplanowano ustalenie ostatecznej liczby akcji oferowanych, ceny akcji oferowanych oraz liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach. Przyjmowanie zapisów inwestorów instytucjonalnych odbędzie się w dniach 23-25 października. Przydział akcji przewidywany jest na 28 października, a pierwszy dzień notowania akcji oraz PDA na GPW - na 31 października, podano w prospekcie.

"Oferta publiczna składa się z akcji sprzedawanych przez PKP S.A. (akcjonariusz sprzedający), do którego należy obecnie 100% kapitału zakładowego PKP Cargo. Akcjonariusz sprzedający oferuje do 21.669.007 akcji zwykłych serii A na okaziciela, tj. 50% minus jedna wszystkich akcji spółki. Po zakończeniu oferty (po uwzględnieniu rozwodnienia wynikającego z emisji akcji dla pracowników, zgodnie z podpisanym Paktem gwarancji pracowniczych), PKP S.A. pozostanie większościowym akcjonariuszem z udziałem powyżej 50%" - głosi komunikat spółki.

Zgodnie z przepisami Ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji PKP, akcjonariusz sprzedający przekaże 15% wpływów ze sprzedaży akcji oferowanych na rzecz Funduszu Własności Pracowniczej PKP, podano także.

"Zgodnie z postanowieniami Paktu gwarancji pracowniczych premia prywatyzacyjna opiewająca na ok. 173 mln zł brutto (po pomniejszeniu o składkę na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, zaliczkę na podatek dochodowy oraz inne obowiązkowe odliczenia, z którymi mamy do czynienia w przypadku wypłaty 'normalnych' wynagrodzeń będzie to ok. 108,6 mln zł netto) zostanie rozliczona w formie akcji nowej emisji" - czytamy dalej.

Spółka szacuje, że liczba akcji pracowniczych oferowanych do objęcia przez uprawnionych pracowników wyniesie 2.171.000, przy założeniu, że cena emisyjna akcji pracowniczych będzie równa ich wartości nominalnej.

Intencją PKP S.A. jest, aby do inwestorów indywidualnych trafiło 15% akcji oferowanych (przy czym akcjonariusz sprzedający po konsultacji i w uzgodnieniu z globalnymi koordynatorami zastrzega sobie prawo do zmiany tej liczby do 20%), podano także w materiale.

"Dla inwestorów indywidualnych będzie obowiązywać zasada 'maksymalnego przydziału'. Oznacza to, że na podstawie ważnych zapisów złożonych przez inwestorów indywidualnych zostanie określona maksymalna liczba akcji, które mogą zostać przydzielone Inwestorowi Indywidualnemu. Zapisy, które będą opiewały na mniejszą lub równą liczbę akcji zostaną zrealizowane w pełni, natomiast te, które będą przekraczały ten poziom zostaną zrealizowane na poziomie maksymalnego przydziału" - czytamy też w materiale.

Zarówno PKP S.A., jak i PKP Cargo zobowiązały się nie dokonywać transakcji, które mogłyby skutkować emisją, ofertą dotyczącą sprzedaży lub emisji, sprzedażą lub rozporządzeniem nowych akcji w okresie 180 dni od debiutu akcji spółki na GPW. Ponadto, zgodnie z zawartym Paktem gwarancji pracowniczych, pracownicy PKP Cargo otrzymają akcje spółki objęte dwuletnią blokadą sprzedaży, informuje także firma.

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, Goldman Sachs International oraz Morgan Stanley & Co. International pełnią funkcję globalnych koordynatorów oraz współzarządzających księgą popytu. Dodatkowo Dom Maklerski PKO Banku Polskiego pełni funkcję oferującego. Rolę współzarządzających księgą popytu pełnią także Ipopema Securities, Raiffeisen Centrobank AG i UniCredit. Krajowymi współprowadzącymi księgę popytu są Dom Inwestycyjny Investors oraz Mercurius Dom Maklerski.