"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki w dniu 27 czerwca 2013 r. podjęło uchwałę o przeznaczeniu zysku netto spółki za rok obrotowy 2012 w wysokości 783.997.742,44 zł oraz części kapitału zapasowego w kwocie 823.996.570,50 zł na wypłatę dywidendy. Dywidenda dla akcjonariuszy wynosi 0,86 zł na jedną akcję" - głosi komunikat.

"Na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, dywidendą objętych jest 1.869.760.829 akcji a łączna wysokość dywidendy wynosi 1.607.994.312,94 zł" - czytamy dalej.

Dzień dywidendy wyznaczono na 5 września, a termin wypłaty dywidendy 26 września 2013 r.

PGE to największa grupa energetyczna w Polsce. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,56 mld zł w 2012 r.